ရုပ္ပံုလႊာ ရိုက္ကူးျခင္း -(၅) ( Portrait Photography- 5 )

Sunday, November 30, 2014
စကားဦး

ကၽြန္ေတာ္သည္ ရုပ္ပံုလႊာ ရိုက္ကူးျခင္း ( Portrait Photography ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္စု အမွတ္ (၁) မွ (၄) အထိ မွတ္စု ေလးခု ေရးခဲ့ ပါသည္။ Portrait Photography ကို တတ္က်ြမ္း နားလည္ ၍ ေရးသည္ မဟုတ္ဘဲ ကၽြန္ေတာ္ သိလို သျဖင့္ လိုက္လံ ရွာေဖြ ဖတ္ရွဳ ခဲ့သည္မ်ားကို စုေပါင္းဘာသာျပန္ ကာ ျပန္ လည္ မွ် ေ၀ျခင္းသားျဖစ္ ပါသည္။

ထိုသို႕ ေလ့လာသည့္ အတြက္ Portrait Photography သည္ သာမန္ အားျဖင့္ လူပံု ကို ရိုက္သည္ဟုသာ သိထားသည္ မွ လူ တင္သာမက သက္ရွိ သက္မဲ့ အားလံုး တုို႕ ၏ ရုပ္ပံု လႊာ ကို ရိုက္ကူးျခင္း ဆိုသည္ ကို သိ လိုက္ရပါသည္။

ယခု အၾကိမ္တြင္ လည္း Portrait Photography ကို ဆက္လက္ ေလ့လာ လိုသျဖင့္ စုေဆာင္း ဖတ္ရွဳ ခဲ့ရာ လက္ေတြ႕ အသံုးတည့္ မည္ ဟု ယူဆသည့္ Nikon America -US မွ ထုတ္ ေ၀ ေသာ Portrait Photography ဆို္င္ရာ ေဆာင္း ပါး ၊ Peter Kolonia ၏ How to Create an Edgy Portrait With High-Contrast Lighting ေဆာင္းပါး ႏွင့္ ေဆာင္းပါးရွင္ Jmeyer ၏ Portrait photography techniques, tips and tricks ေဆာင္းပါး မ်ားကိုေတြ႕ ရွိခဲ့ ပါသည္။

ထို႕ ေၾကာင့္ အဆိုပါ ေဆာင္းပါး သံုးခု ကို ေပါင္းစပ္ကာ ဆီေလွ်ာ္ သကဲ့ သို႕ ဘာသာျပန္ ကာ မွ်ေ၀ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤမွတ္စု သည္ Portrait Photography အေျခခံ မွ စတင္ ရိုက္ ကူးသည့္ အဆင့္ မွ် သာရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကဲ့ သို႕ Portrait Photography ကို စတင္ ရိုက္ ကူးရန္ တာစူ ေနသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ကာ မွ် ေ၀ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Portrait photography

ေအာက္ပါ အခ်က္ မ်ားကို ေဆာင္းပါးရွင္ Jmeyer ၏ Portrait photography techniques, tips and tricks မွေကာက္ နွဳတ္ ဘာသာျပန္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(1) Focus on the eyes

Subject ၏ မ်က္လံုးသည္ ပံု ကို ၾကည့္သူ ႏွင့္ တိုက္ ရိုက္ Contact လုပ္သည့္ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မ်က္လံုးကို Sharp Eyes ရေအာင္ AF Point ကို မ်က္လံုးေပၚ တြင္ ေထာက္ ရမည္။ Shutter Release Button ကို တစ္၀က္ ႏွိပ္ကာ Focus Lock လုပ္ျပီး Composition ကို လိုသလို ျပန္ ညွိ ယူ ရပါမည္။

(2) Using a standard or telephoto lensWide angle Lens သည္ လူပံု ကို Subject ႏွင့္ ပတ္သက္ ေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ေရာ၍ ျပ လိုသည့္အ ေနအထားမ်ိဳး တြင္ အေတာ္အသံုး တည့္ သည္။ သို႕ ရာ တြင္ Wide Angle Lens ကို အနီး ကပ္ ဆဲြ ရိုက္ လိုက္ပါက လူ ပံု သည္ ( Distort ) ပံု ပ်က္ သြားသည္။

Portrait ရုိက္သည့္ သမားရိုးက် Full Frame Lens မ်ား မွာ 50mm, 85mm prime Lens မ်ား ႏွင့္ 70-200mm Zoom Lens မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ Lens မ်ားသည္ Features ကို Compress လုပ္ေပးျပီး Natural-Looking ပံု မ်ား ကို ထုတ္ေပးသည္။

(3) Use Aperture Priority mode

Aperture Priority ျဖင့္ ရိုက္ပါ။ ဤ သို႕ ရိုက္ျခင္း ျဖင့္ Depth of Field ကို လို သလို ခ်ိန္ဆ ထားနိုင္ပါသည္။

Focusing ျမန္ သည့္ Prime Lens မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ Lens မ်ားသည္ Aperture ကို မ်ားစြာ က်ယ္ က်ယ္ ဖြင့္ နိုင္သည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ အေတာ္ ပါးသည့္ Shallow Depth of Field ရသည့္ အတြက္ ေနာက္ ခံ မ်ား ၀ါး ကုန္သျဖင့္ Subject အေပၚ အာရံု စူး စိုက္မွဳ ရေစသည္။ ၄င္း အျပင္ ပံု သည္ Creamy-smooth ရလာသည္။

သို႕ ရာ တြင္ ဤ ကဲ့သို႕ Aperture က်ဥ္း က်ဥ္း ျဖင့္ Shallow Depth of Field ရုိက္ ရာ တြင္ အေရးၾကီး သည့္ ေနရာ ကို တိက်စြာ Focus ဖမ္း နိုင္ရန္ လိုသည္။(4) Using window light

Portrait ရိုက္ရာတြင္ အစဥ္တန္ဘိုးၾကီး သည့္ Lighting မ်ား မလိုပါ။ ျပဴတင္းေပါက္ အလင္း ေရာင္ ႏွင့္ Reflector တစ္ခု ေလာက္ ႏွင့္ပင္ အေတာ္ ေကာင္းသည္ Portrait ပံု ရ နုိင္ပါသည္။

Model ကို ျပဴတင္း ေပါက္ အလင္းေရာင္ ႏွင့္ Angle တစ္ခု ယူ လိုက္ပါ။ ယင္းေနာက္ Silver or White Reflector ျဖင့္ အလင္း နည္း ေနသည့္ ေနရာ ကို ျဖည့္ ေပးပါ။ Silver Reflector သည္ White Reflector ထက္ Crisper Quality ပိုရသည္။

သို႕ရာ တြင္ ျပဳတင္းေပါက္မွ ျဖတ္၍ ၀င္ လာသည့္ အလင္း ေရာင္တြက္ ျပင္ပ မွ စိုးမိုး လာနိုင္သည့္ အေရာင္မ်ားကို သတိထားရန္ လိုသည္။ ျပင္ပ ရွိ မ်က္ခင္းမွ လႊမ္း လာသည့္ အစိမ္းေရာင္သည္ Skin Tone ကို Silky ျဖစ္လာေစသည္။ ညေန ခင္း အလင္းေရာင္ လႊမ္း မိုး လာလွ်င္ Skin Tone သည္ Warm ျဖစ္လာသည္။

(5) High-key portraits

ပံု ကို တမင္ Over Expose လုပ္ကာ “ High Key Effect “ ျဖင့္ ရိုက္ျခင္း သည္ မိန္းကေလး ပံု ႏွင့္ ကေလး ပံု မ်ား ရိုက္ရာ တြင္ သံုး နိုင္သည္။ နူးညံ့ ေျပ ျပစ္ေသာ ပံု ရ ရွိ လာသည္။ဤ နည္း ၏ လွည့္ ကြက္ တစ္ခု မွာ ရိုက္စဥ္ တြင္ Overexposed မရိုက္ ဘဲ Post Production တြင္ သာ Photoshop ျဖင့္ ပံု ကို လိုသည့္ အလင္း ပမာဏ ရ ေအာင္ လုပ္ ျခင္း ျဖစ္သည္။ RAW File ျဖင့္ ရိုက္ျခင္း သည္ ဤ ကဲ့ သို႕ Edit လုပ္ ရာ တြက္ ပို၍ ထိေရာက္သည္။

(6) Baby portraitsကေလး ငယ္ မ်ား၏ ပံု ကို ရိုက္လွ်င္ သဘာ၀ အလင္းေရာင္ သည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ သည္။ Light Contrast ေပး နိုင္သည့္ ျပဴတင္းေပါက္လို ေနရာ မ်ား တြင္ ရိုက္ ျခင္း သည့္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ ISO အနည္း ဆံုး ထား ရိုက္သင့္သည္။ ဤ သို႕ ျဖင့္ Noise ကင္းစင္ ၍ သန္႕ သည့္ ပံု ရ နိုင္မည္။

ခေလး ငယ္ မ်ားကို ရိုက္ရာ တြင္ နံနက္ အိပ္ယာ ထ ကာစ သို႕ မဟုတ္ အစား အစာ ေၾကြး ျပိးသည့္ အခ်ိန္ တြင္ ရိုက္သင့္ သည္။ ထို အခ်ိန္ မ်ား တြင္ ခေလး ငယ္မ်ားသည္ အျခားေသာ အခ်ိန္ မ်ား ထက္ တက္ၾကြ လန္း ဆမ္း ေနသည့္ အတြက္ ျဖစ္သည္။

(7) Shooting in burst modeခေလး ပံု သို႕ မဟုတ္ Group Photo ရိုက္လွ်က္ ကင္မရာ ကို Tripod သို႕ မဟုတ္ ခိုင္ခန္႕သည့္ ေနရာ တစ္ခုခု တြင္ တင္ထားကာ ဆက္တိုက္ ပံု မ်ားမ်ား ရိုက္ရပါမည္။ စက္ေသနပ္ ပစ္ သကဲ့ သို႕ High Frame Advance Rate မ်ိဳး ကို ဆိုလို ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ပံု မ်ားမ်ား ဆက္ တိုက္ ရိုက္ျခင္း ကို ဆုိုလို ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤ သို႕ ျဖင့္ Subject ၏ Expression အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ရနိုင္ပါမည္။ Group Phot တြင္မူ လူ အားလံု မ်က္လံု ဖြင့္ ေနသည့္ အခ်ိန္ ကို ေစာင့္ ရိုက္ရန္ လိုပါသည္။

(8) Family photo posing ideasမိသားစု ပံု ရုိက္သည့္ အခ်ိန္ တြင္ မိသား စု၀င္ ၾကီးစဥ္ ငယ္ လိုက္ စီစဥ္ ကာ ရိုက္ ျခင္းသည္ အျခားေသာ သူမ်ားအား မိသားစု ပံု ျပင္ ကေလး ကိုေျပာ ျပ ေနဘိသကဲ့ သို႕ ျဖစ္ေစ ရမည္။

အိမ္ေထာင္စု ၏ အၾကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္ အား မည္ကဲ့ သို႕ ေနရာ ခ် မည္ ၊ သို႕ မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုအတြင္း အသစ္ ၀င္ေရာက္လာသူကို မည္သို႕ ေနရာ တြင္ ထားမည္ ဆိုသည္မွာ အေရး ၾကီးသည္။ အဆိုပါ ေနရာ သည္ ပံု ၏ အဓိက Focal Point ျဖစ္ေစရမည္။ ပံု တြင္ ထင္း စြာ ေပၚေနရမည့္ ေနရာ ျဖစ္ေစရ မည္။

အိမ္ အတြင္း ဆိုဖါ မ်ားရွိသည့္ေနရာ ၊ အိမ္ အေပါက္ ၀ ကဲ့ သို႕ ေနရာ မ်ား တြင္ အခ်ိဳ႕ ကို ထိုင္ ေစ၊ အခ်ိဴ႕ ကို မတ္တပ္ရပ္ေစ သည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖင့္ လူ အုပ္ ခဲြ ကာ ရိုက္ နိုင္သည္။

(9) Candlelight portraits

ဖေယာင္း တိုင္ အလင္းေရာင္ နွင့္ ရိုက္သည့္ ပံုမ်ိဳး တြင္ ISO ကို 1600 အထက္ တင္ရိုက္ရန္ လိုသည္။ Subjection ၏ လွဳပ္ရွား မွဳ ႏွင့္ ဖေယာင္း တိုင္မီး ေတာက္ မ်ားကို Freeze လုပ္ရန္ High Shutter Speed ျဖင့္ ရိုက္ရန္ လို သည့္ အတြက္ Aperture ကို က်ယ္က်ယ္ ဖြင့္ရန္ လိုသည္။

အခန္း အတြင္း ရွိ မီးမ်ားကို ပိတ္ကာ Subject ၏ မ်က္ႏွာေပၚ သို႕ က်ေရာက္ ေနသည့္ အလင္းေရာင္ ၏ Meter ကို ဖမ္း ပါ။

Ccandlelit portrait shoot ရုိက္လွ်င္ ဖေယာင္း တိုင္ ကို တစ္တိုင္ ထည္း မဟုတ္ဘဲ လိုသည္ Exposure ရ သည့္ အထိ ဖေယာင္းတိုင္ ကို အေရအတြက္ တိုး၍သံုးပါ။ ဤ သို႕ ျဖင့္ Softer Shadow ရလာမည္ ျဖစ္ သည္။

Camera Setting

ကင္မရာ Setting ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ပိုင္း မွာ Nikon America-US က အၾကံျပဳ ေရးသား ထား ခ်က္ မ်ား မွ ေကာက္နွဳတ္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Lens Choice:

Portrait ရိုက္ရန္ အတြက္ ေအာက္ ပါ Lens မ်ားကို သံုးသင့္ ပါသည္-

· Sstandard to short-telephoto lens, between 50mm to 200mm.

· NIKKOR prime lenses such as the 60mm, 85mm, 105mm or 200mm lenses;

· Zooms: 70-200mm, or the telephoto end of the 24-70mm, 24-120mm lenses are ideal choices.

အကယ္၍ Angle အလြန္ က်ယ္ သည့္ 17mm ကဲ့ သို႕ Wide Angle Lens ကို သံုးပါက Subject ၏ မ်က္ႏွာသည္ ၾကြ တက္မလာဘဲ Flat ျဖစ္သြားပါမည္။

ထို႕ နည္းတူစြာ ပင္ Focal Length အလြန္ရွည္သည့္ 300mm ကဲ့သို႕ Lens ကိုသံုးလိုက္ပါက Subject ၏ မ်က္ႏွာကို Compress လုပ္ လိုက္ မည္ ျဖစ္သည္။ ဤ သို႕ ျဖင့္ သဘ၀ မက် ေသာ ပံု ျဖစ္လာေပလိမ့္ မည္။

White Balance:

White Balance Setting မွာ မူ ပတ္၀န္းက်င္ ၏ အလင္းေရာင္ေပၚ တည္ကာ ခ်ိန္ ရန္ လိုသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ အိမ္အတြင္းရွိသာမန္ အိမ္သံုး အလင္းေရာင္ေအာက္ တြင္ ရိုက္ မည္ ဆိုပါက Incandescent (it is the light bulb symbol) ကို ေရြးရပါမည္။ အကယ္ ၍ Flash တစ္ခု တည္း ကိုသာ သံုးမည္ ဆိုပါက Flash (it’s the lightning bolt symbol) ကို ေရြး ရပါမည္။ သို႕ မဟုတ္ဘဲ Mix Light ကို သံုးမည္ ဆိုလွ်င္ Custom Preset ကို သံုးရပါမည္။

Metering:

Portrait စတင္ ရိုက္စသူမ်ား အေနႏွင့္ Matrix Metering သို႕ မဟုတ္ Center Weighted Average Metering ကို သံုးသင့္ပါသည္။

ပထမ ဦးစြာ ကင္မရာ Shutter ခလုပ္ကို တစ္၀က္ ႏွိပ္ကာ Subject ၏ မ်က္လံုးကို ေထာက္ ၍ Focus ျဖတ္ျခင္း ျဖင့္ Metering ယူရပါမည္။ ယင္းေနာက္ AE Lock ကို ႏွိပ္ ကာ လို အပ္ သလို Recompose ျပန္လုပ္ ရပါမည္။ သို႕ မဟုတ္ပါကလည္း Shutter ခလုပ္ကို တစ္၀က္ ႏွိပ္ ထားလွ်က္ Recompose ျပန္လုပ္ နိုင္ပါသည္။Data - D300, AF-S NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF lens, 1/30 sec., f/2.8, ISO 400, aperture priority, matrix metering,

အထက္ပါပံု ကို ရိုက္ရာ တြင္ White Balance ကို Flash တြင္ ထားပါသည္။ SB-900 Flash Light ကို အထက္သို႕ အနည္းငယ္ထာင္ကာ အေနာက္တြင္ Reflector ခံ ကာ ရိူက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Subject ၏ Skin Tone သည္ မွန္ကန္စြာ ေပၚလာေသာ္လည္း Tungsten Lighting ေၾကာင့္ ေနာက္ခံ တြင္ Warmer Color ျဖစ္သြားသည္။Data - D800, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II lens, 1/125 sec., f/5, ISO 100, aperture priority, matrix metering, built-in pop-up fill-flash.

အထက္ပါ ပံု တြင္ Focus ကို Subject ေပၚ တြင္ ျဖတ္ထားသည့္ အတြက္ Subject ျပတ္သားေနသည္။ ။ Aperture က်ယ္ သည့္အတြက္ ေနာက္ ခံ အုတ္နံရံ သည္ တစ္ေျဖးေျဖး ၀ါး သြား သည္ ကိုေတြ႕ နိုင္သည္။

Focusing:

Subject ကို Focus ဖမ္းရာ တြင္ မ်က္လံုးကို ျပတ္သားေနေအာင္ Single Point ျဖင့္ Focus ဖမ္း သင့္ပါသည္။ အဆိုပါ ေနရာ သည္ အျပတ္သား ဆံုး ျဖစ္ေနေစရန္ လိုပါ သည္။ Subject သည္ Frame ၏ အလယ္ တြင္ မရွိပါက Active Focus Point ကို Subject ရွိရာ သို႕ တတိတိ က်က် ေရာက္ေနေအာင္ ေရႊ႕ ယူ ရပါမည္။

သို႕ မဟုတ္ပါက လည္း Subject ၏ မ်က္လံုးကို Focus ဖမ္းျပီးေနာက္ AF-Point Lock လုပ္ ကာ လိုအပ္သလို Recompose လုပ္ နိုင္ပါသည္။

Suggested Exposure Starting Points:

ဓါတ္ပံု တစ္အတြက္ Exposure သည္ Shutter speed, Aperture and ISO sensitivity တို႕ ပင္ ျဖစ္သည္။ Exposure ကို မည္ သို႕ Setting လုပ္ မည္ မွာ မူ မိမိ ရိုက္သည္ ေနရာ ၏ အလင္း ေရာင္ ေပၚ မူတည္သည္။

အစ ပိုင္း မ်ာ ISO 400, Aperture – f-5.6, Aperture Priority ေလာက္ နဲ႕ စသင့္ပါသည္။ Aperture f-5.6 ထားရျခင္း မွာ Background ကို ထိန္း ထားနိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ Shutter Sped ကိုမူ Aperture ႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာ ညီေထြ သည့္ Shutter Speed ကို ကင္မရာ ကေရြး ေပး ပါ လိမ့္ မည္။ Shutter Speed သည္ အနည္း ဆံုး 1/100 Sec ေလာက္ ရွိသင့္သည္။

Aperture ကို အလြန္ က်ယ္က်ယ္ ဖြင့္ လိုက္ပါက Shallow Depth of Field ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ေနာက္ခံ မ်ား ၀ါး သြားေသာ္လည္း ျပတ္သားသည့္ ဧရိယာ က်ံဳ႕ လာသည့္ အတြက္ Subject ၏ လိုအပ္ေသာ အပိုင္း မ်ား ျပတ္သား မွဳ ရွိ မရွိကို ျပန္ စစ္ရန္ လိုပါမည္။

Using a Speedlight.

အလင္း ေရာင္လံုေလာက္မွဳ မရွိပါက Speed Light ကို Fill in Light အျဖစ္သံုး ရပါမည္။ Portrait ရိုက္ရာ တြင္ Lighting သည္ အလြန္ အေရးပါသည့္ အပိုင္း တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ မ်ားစြာ လည္း က်ယ္ျပန္႕ ပါသည္။ ဤေနရာ တြင္မူ အေျခခံ သေဘာ မွ သာ ေဖၚျပပါမည္။ Lighting သည္ Portrait Photography တြင္ သီးျခားဘာသာရပ္ တစ္ခု သဘြယ္ က်ယ္ ျပန္႕ ပါသည္။

Lighting System ကို ဆင္ျပီး ပါ က အစမ္း ရိုက္ၾကည့္ပါ။ Subject ၏ေနာက္တြင္ Harsh Shadow ျဖစ္ မသြားေစရန္ သတိထားရပါမည္။ အျမင့္ (၁၀) ေပ ခန္႕ ရွိ အခန္း အတြင္း ရိုက္ပါက Flash ကို မ်က္ ႏွာ က်က္ ႏွင့္ Bounce လုပ္ကာ ရိုက္သင့္ ပါ သည္။ သို႕ ရာ တြင္ အဆိုပါ Lighting တြင္ Boumce လုပ္ရာ Bounce လုပ္ရာ မ်က္ ႏွာ ျပင္ ၏ အေရာင္ ပါလာ တတ္ သည္ကို သတိျပဳ ရပါမည္။

ျဖစ္နိုင္လွ်င္ Multiple SpeedLights မ်ားကို သံုးသင့္ ပါသည္။ အခန္း တြင္း ရွိ Lighting Sources မ်ားကို လည္း ရနိုင္သမွ် သံုး ရပါမည္။

Subject အေပၚ အလင္း ေျဖာ့ေျဖာ့ က်လိုေသာ ေနရာ တြင္ Diffuser ကို သံုးရပါမည္။

Speed light ကိုသံုး သည့္ အခါ Setting လုပ္ရာ တြင္ သတိထားရ မည္မွာ Flash ၏ Sync speed သည္ ကင္မရာ Shutter Speed ထက္ ျမန္ ရန္ လိုပါမည္။ ဥပမာ အား ျဖင့္ Sync speed is 1/250 Sec. ျဖစ္ပါက Shutter Speed သည္ 1/250 Sec ထက္ျမန္ ၍မရပါ။ Shutter speed သည္ Sync speed ထက္ျမန္ ပါက Shutter ပိတ္ျပီးမွ Flash ပြင့္ သလို ျဖစ္သြား ပါမည္။

နမူနာ ပံု မ်ား ႏွင့္ Data မ်ားData - D300, AF-S NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF lens, 1/30 sec., f/2.8, ISO 400, aperture priority, matrix metering, SB-900 flash.

အထက္ပါ နမူနာ ပံု တြင္ Subject နွစ္ဦး စလံုး အေပၚ သို႕ တိုက္ရိုက္ ထိုး ကာ ရိုက္တားသည္။ အေၾကာင္း မွာ Shallow Depth of Field ျဖစ္သည့္ ပံု တြင္ Subject ေပၚ တြင္သာ Focus ျဖတ္ ထားျပီး Foreground ႏွင့္ background တို႕ ကို Focus မျဖတ္ ထားသည့္ အတြက္ ျဖစ္သည္။Data - D800, AF-S NIKKOR 24-120mm G ED VR lens 1/250 sec., f/4, ISO 100, aperture priority, matrix metering.

အထက္ပါ နမူနာ ပံု တြင္မူ Subject ၏ မ်က္ႏွာ တစ္ပိုင္းသည္ သဘာ၀ ေနေရာင္ျဖင့္ လင္းေနျပီး က်န္ တစ္ပိုင္း မွာ ေခါင္းေပၚ ရွိသစ္ ကိုင္း ၏ အရိပ္က် ကာ ေမွာင္ ေနသည္။Data - D800, AF-S NIKKOR 24-120mm G ED VR lens 1/250 sec., f/4, ISO 100, aperture priority, matrix metering, SB-900 used as fill-flash.

ထို႕ေၾကာင့္ SB 900 ျဖင့္ Fill in အလင္းျဖည့္ ကာ ရိုက္ထားသျဖင့္ အလင္း မွ် သြားသည္ ကို ျမင္နိုင္သည္။Data - D800, AF-S NIKKOR 24-120mm G ED VR lens 1/640 sec., f/4, ISO 100, aperture priority, matrix metering.

အထက္ပါ နမူနာ ပံု တြင္ Subject သည္ ကင္မရာ ကို ၾကည့္ေနသည္။ Subject ၏ ညာ ဘက္မွ ၀င္လာသည့္ ေနေရာင္ခ်ည္ သည္ အဓိက Light Source ျဖစ္သည္။ အလင္းသည္ Subject ၏ မ်က္ႏွာ ေပၚ သို႕ တစ္၀က္ က်ေနသည္။ ေနေရာင္ ႏွင့္ ေ၀းေသာ မ်က္ႏွာ၏ အပိုင္း မွာမူ ေမွာင္ေနသည္Data - D800, AF-S NIKKOR 24-120mm G ED VR lens 1/640 sec., f/4, ISO 100, aperture priority, matrix metering.

ဤ ကဲ့ သို႕ အေျခ အေနမ်ိဳး တြင္ အဆိုပါ ကင္မရာ ကို တည့္ တည့္ ၾကည့္ေနသည့္ အေနအထားမွ အထက္ပါ ပံုကဲ့ သို႕ အလင္းေရာင္ လာ ရာ ဘက္ သို႕ လွည့္ ၾကည့္ လိုက္သည့္ ပံု တြင္မူ ပံု သည္ Dynamic Feel ပို ရလာသည္။

အထက္ပါ Nikon US မွ ေဖၚျပထားသည့္ Portrait Lighting သည္ သာမန္ ထသြား ထလာ ရိုက္ သည့္ အဆင့္ မ်ိဳး မွ် ကို ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာ ေပါက္ အေရြ႕ မွာ Portrait Lighting သည္ အေတာ္ အေရးပါ ၊ အဆင့္ျမင့္ သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိပါသည္။ Portrait Photograph တြင္ Lighting သည္ အလြန္က်ယ္ ျပန္႕ သည့္ ဘာသာ ရပ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

Nikon Note ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား

Lenses

· Primes: 60mm, 85mm, 105mm or 200mm

· Zooms: 24-70mm, 24-120mm, 70-200mm

White Balance:

· Match the light of your scene

· If your main light source is your Speedlight, set the WB to Flash

Metering Mode:

· Matrix Metering

Focus:

· AF-S mode for focus lock

· Single Area AF

· Center AF Bracket for very best result

· Don’t shoot wide open unless you want a very shallow depth-of-field. If you are shooting wide open, check the focus of the image after you’ve captured it at 100% playback zoom.

· Turn on the audible beep and focus assist lamp.

· If manually focusing use Rangefinder and check results at 100% playback zoom.

Exposure:

· Minimum 1/100th of a second shutter speed

· If the lighting in the scene is not enough for a shutter speed/aperture combination that you want to use (i.e. too slow for you to handhold), increase the ISO

Using Speedlights:

· Watch for shadows. You can soften shadows by using the diffuser that came with your Speedlight or bouncing the light.

· Bounce off of low, white ceilings (under 10’).

· Remember the sync speed of the camera, and do not exceed that shutter speed unless you are using the FP high speed sync setting

· If your subject is backlit, use fill-flash, with the dome attachment and don’t bounce.

Light Contrast

ေအာက္ပါ Light Contrast ဆုိင္ရာ အခ်ိဳ႕ ေသာ အခ်က္ မ်ား ကိုမူ ေဆာင္းပါးရွင္ Peter Kolonia ၏ How to Create an Edgy Portrait With High-Contrast Lighting မွ ေကာက္ ႏွဳတ္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိပ္ တန္း Portrait ဓါတ္ပံု ပညာ ရွင္ မ်ားသံုးသည့္ လွပ ၾကြ ရြ ေသာ Light Contrast ရ ရန္ ျပင္ဆင္သည္ကို အနည္း ငယ္ ေဖၚျပ လိုပါသည္။(Tanzanian model Flaviana Matata )

Data - Exposure: 1/125 sec at f/11, ISO 100.

အထက္ပါ ပံု ကို နံမည္ ေက်ာ္ New York fashion and advertising Professional Photographer Jodi Jone က တန္ဇားနီးယား Model Flaviana Matata ကို ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ Spike Hair Style ႏွင့္ Model ကို လွပ သည္ Light Contrast ျဖင့္ ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့ သို႕ ပံု ရရန္ သံုးထားသည့္ Light Sources မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပ ထားပါသည္။

မည္သည့္အတြက္ ဤ ကဲ့သို႕ ရွုပ္ေထြး အဆင့္ျမင့္ လွ သည့္ Lighting မ်ား ဆင္ထား ရသည္ကို ဓါတ္ပံု ပညာရွင္က ရွင္းလင္း ထားပါေသာ္ လည္း ကၽြန္ေတာ္ အပါအ၀င္ Portrait Photography ကို ယခု မွ စတင္ ေလ့လာ သူမ်ား အတြက္ “ ေလး “ ေနမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ဘာသာျပန္ ျခင္း မျပဳေတာ့ပါ။

ေအာက္ပါပံု မ်ား မွာ အထက္ပါ Model ကို ဓါတ္ပံု ရိုက္ရာ တြင္ အသံုး ျပဳ သည့္ Light Source မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။


Broncolor Pulso G 1600 strobes (replaced by the G2),Broncolor Scoro S 1600 power packs (now, S2A),Broncolor Pulsoflex C softbox .အထက္ပါ Model ကို ရိုက္ရာ တြင္ Studio အတြင္း ဆင္ထားသည့္ Light source မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

(A). Set the softbox on a Manfrotto 085BS Heavy Duty Black Light Boom and Stand,
(B). Lit the backdrop, a 20x30-foot cyclorama,
(C), with two Pulso G heads,
(D) Mounted on 9-foot Manfrotto Alu Ranker light stands,
(E) and bounced into V-flat reflectors made of 1/2-inch white foamcore board ,
(F). Powered both the main and background lights with Broncolor Scoro S 1600 powerpacks,
(G) and shot with a Hasselblad H4D-40 digital camera and a 50mm f/3.5 HC II Hasselblad lens,
(H), firing the strobes with a camera-mounted Broncolor RFS 2 radio slave transmitter.

Portrait Sample Picturesအထက္ပါ ေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္ Portrait Photography အတြက္ ေျခ ဆင္း ၾကမ္းခင္း မွ် သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ဘာသာရပ္ ၏ အျမင့္တန္း ဆုိင္ရာ ပညာ ရပ္ မ်ား ႏွင့္ အလြန္ က်ယ္ျပန္႕ လွ သည့္ Portrait Photography Lighting ဆိုင္ ရာ မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ လွမ္း တက္ ေလ့ လာ ရန္ လိုပါမည္။ ဤမွတ္စုသည္ အဆိုပါ အဆင့္ မ်ားသို႕ တက္လွမ္း နိုင္ရန္ တံတားခင္း ေပးသည့္ အဆင့္မွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပ အပ္ပါသည္။


ဆရာ ဦးစိုးလိႈင္ (Country Road)
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

ေဆာင္းရာသီ အပူကန္ လည္ေခ်ာင္းနာအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္

Saturday, November 22, 2014
ေဆာင္းရာသီ ကဲ့သို ့ေအးျမတဲ့ ရာသီေရာက္ လာတဲ့ အခါတိုင္း၊ ခႏၵာကို္ယ္တြင္း အပူဓာတ္ မ်ားသူေတြမွာ အပူကန္ ထြက္လာျပီး လည္ေခ်ာင္း နာေလ့ရွိၾက ပါတယ္။ အဲဒီလို အပူဓာတ္ မ်ားသူေတြ အဖို ့ခါတိုင္းထက္ ေရပိုေသာက္ေပး ရမွာျဖစ္ျပီး၊ ပံုမွန္ ေရခ်ိဳးေနက် အတိုင္း တစ္ေန့ ၂-ၾကိမ္ (သို ့မဟုတ္) အနည္းဆံုး ၁-ၾကိမ္ ေန ့စဥ္ေရခ်ိဳးေပး ဖို ့လိုပါတယ္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား မ်ားမ်ား လုပ္ကာ၊ ေကာက္ညွင္းေပါင္းလို ၀မ္းခ်ဳပ္စားေတြ မစားဘဲ၊ သေဘၤာသီး၊ ဌက္ေပ်ာသီးတို ့လို ၀မ္းႏူးစာေတြ ကို စားေပး သင့္ပါတယ္။ အပူကန္၍ လည္ေခ်ာင္းနာတဲ့ ေ၀ဒနာဟာ လည္ေခ်ာင္းထဲကို မီးစနဲ ့ထိုးခံရသလို
ပူစပ္ပူေလာင္ ခံစားရျပီး၊ အာသီးေရာင္သကဲ့ သို့တံေတြးျမိဳခ်တဲ့ အခါတိုင္း နာတဲ့အျပင္၊ လည္ေခ်ာင္းထဲက
ယား၍ေခ်ာင္းဆိုး တတ္ျပန္တာေၾကာင့္ အင္မတန္ ခက္ရခက္တဲ့ ေ၀ဒနာတစ္မ်ိဳးပါဘဲ။ ဒိအတြက္ စိတ္ညစ္ မေနပါနဲ ့။ ေဟာဒီမွာ ေဆးေကာင္း တစ္လက္ ရွိပါတယ္။ ဒီေဆးေဖာ္စပ္နည္းက လုပ္ရ တာလြယ္ကူလို ့ အထင္ မေသးလိုက္ပါနဲ ့.ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မရွိဘဲ ေပ်ာက္ကင္း သက္သာသြားေစမယ့္ ေဆးေကာင္း တစ္ခြက္ျဖစ္ လို ့ပါ။

သဘာ၀ ပ်ားရည္စစ္စစ္၊ သံပုရာသီး၊ ဂ်ငး္ စတဲ့ ပစၥည္း ၃-မယ္ရွိရင္ ေဆးေဖာ္စပ္ဖို ့ရပါျပီ။ (၁၀၀% သဘာ၀ပ်ားရည္စစ္စစ္ ကို City Mart ဆိုင္မ်ားနဲ ့ေဆးဆိုင္ေတြမွာ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူ ရရွိနိုင္ပါတယ္။ သံပုရာသီး ၁-လံုး ကို အေစ့ဖယ္ အရည္မညွစ္ဘဲ ခပ္ပါးပါး အခ်ပ္ေလးေတြ လွီးေပးရပါမယ္။ ဂ်င္း လက္ ၂-ဆစ္ခန္ ့ကို အခြံႏႊာျပီးေနာက္ ခပ္ပါးပါး အေခ်ာင္း မွ်င္မွ်င္ေလးေတြရ ေအာင္ လွီးျဖတ္ပါ) ေစာေစာက လွီးျဖတ္ထားတဲ့ သံပုရာသီး အလႊာခ်ပ္ေလးေတြနဲ ့ ဂ်င္းအေခ်ာင္းေလးေတြကို ေျခာက္ေသြ ့သန္ ့ရွင္းတဲ့ ဖန္ပုလင္း လြတ္ ၁-လံုးထဲမွာ ထဲ့ျပီး၊ ၄င္း တို ့ျမဳပ္ရံု ပ်ားရည္ စစ္စစ္ကို အေပၚက ေလာင္းခ်ေပးပါ။ ျပီးရင္ ဖန္ပုလင္း ေလလံုေအာင္ အဖံုးကို က်ပ္က်ပ္ပိတ္၍ ထိုအေရာအေႏွာ ၃-မ်ိဳး ဂ်ယ္လီပံုစံေျပာင္းသြားတဲ့ အထိ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ သိမ္းထား ရပါမယ္။ ဂ်ယ္လီျဖစ္လာ တဲ့အခါ ၄င္းကိုဇြန္းနဲ ့ခပ္ကာ မတ္ခြက္ တစ္ခြက္ထဲေျပာင္းထဲ့ျပီး ေရေႏြးဆူဆူေလာင္းခ်၍ ခပ္ေႏြးေႏြး အေနအထားမွာ စားလို ့ရ ပါျပီ။ ပ်ားရည္နဲ ့ ဓာတ္ျပဳထားတာေၾကာင့္ သံပုရာခြံကို ၀ါးစားလို ့ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိဳးအစားအတိုင္း တစ္ေန ့တစ္ၾကိမ္က်
ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ၃-ရက္မွ်ၾကာတဲ့အခါ အပူကန္လည္ေခ်ာင္းနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းသြားပါ လိမ့္မယ္။ (ပုလင္းဖံုး လံုလံုပိတ္ျပီး ေရခဲေသတၱာထဲ မွာ ၂လ ၃ လ ၾကာတဲ့အထိ သိမ္းထားလည္း ေဆးဓာတ္ မျပယ္နိုင္ ပါဘူး)

<<စာနာေထာက္ထားစြာျဖင့္ ေဆာင္းပါးရွင္အမည္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း/ခ်န္လွပ္ထားျခင္း မ်ိဳး မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္ >>

(ေဆာင္းပါးရွင္…ေပါက္ေပါက္...ေရးသားမွ်ေ၀သည္)
(ကိုးကား…..BeautyTips4Her.com)
promise.pauk
-------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

Bridge Camera ဝယ္မယ္ဆိုရင္...!

Saturday, November 22, 2014
ဒီေန႕ေတာ့ Photography အေၾကာင္းမဟုတ္ပဲ Buying Guide ေလးပဲ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေဆြးေႏြးတာေပါ့..။ ကြ်န္ေတာ္အခုေရးခဲ့တဲ့ Tutorial ေတြထဲမွာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက DSLR မဟုတ္ပဲ ..။ Bridge Camera ေလးေတြနဲ႕ ရိုက္လို႕ရပါတယ္..။

Bridge Camera ဆိုတာ Point & Shoot ထက္ အဆင့္ျမင့္ၿပီး..။ DSLR နီးပါး အသံုးျပဳလို႕ရတဲ့ High End Compact Camera ေလး ေတြျဖစ္ပါတယ္..။ အားသာခ်က္က...။ DSLR ေတြလို Lens လဲစရာ မလိုပါဘူး..။ သယ္ရတာလြယ္ကူတယ္..။ အလုပ္ရွဳပ္သက္သာတယ္..။ Landscape ကေန Tele Shot အထိ Range ေတာ္ေတာ္စံုစံု ရိုက္လို႕ရတယ္..။ (DSLR သမားေတြ မဝယ္ႏိုင္တဲ့ Long Range Tele Lens ေတြထက္ ပိုၿပီး ေဝးေဝး ရိုက္ႏိုင္ပါတယ္..။ Quality ကေတာ့ ခြ်င္းခ်က္ပါ..) Macro လည္းရပါ တယ္..။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ က ေစ်းသက္သာတယ္ (DSLR ထက္)..။

အားနည္းခ်က္က DSLR ေတြမွာပါတဲ့ APS-C Sensor ေလာက္ေတာင္ မႀကီးပါဘူး..။ Full Frame နဲ႕ ဆိုအကြာႀကီးေပါ့..။ ISO သိပ္မႏိုင္ပါဘူး..။ Quality ကေတာ့ DSLR ကိုမမွီပါ..။ ဒါေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္ေလး အလုပ္ျဖစ္တဲ့ Quality ကိုရပါတယ္..။ ေအာက္မွာ ကြ်န္ေတာ္ DSLR မဝယ္ခင္က သံုုးခဲ့တဲ့ Sony DSC-H7 Bridge Camera ေလးနဲ႕ ရိုက္ထားတဲ့ပံု ေတြ ျပထားပါတယ္...။ သူ႕ရဲ႕အဓိက အားသာခ်က္က ဓာတ္ပံုကိုလည္း ဝါသနာပါတယ္..။ မိသားစု အခရီးသြားလိုု႕ပဲ ျဖစ္ျဖစ္...။ သြားရင္ လာရင္း.. ဝါသနာအရ ဓာတ္ပံုေကာင္းေကာင္း လိုုခ်င္ရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပပါတယ္...။

Point & Shoot နဲ႕ DSLR ၾကားက Bargain ပါပဲ..။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ နဲနဲေလး နက္နက္နဲနဲ ေလ့လာ ရေအာင္..။

Bridge ဝယ္မယ္ဆုိရင္ Canon နဲ႕ Nikon အျပင္ Sony နဲ႕ Panasonic ကို ထည့္စဥ္းစား ရပါမယ္..။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ Sony က နာမည္ႀကီး Carl Zesis Lens ကိုသံုုးထားၿပီး..။ Panasonic ကေတာ့ Leica Lens ကို သံုုးထားလို႕ပါပဲ...။ (Carl Zeiss နဲ႕ Leica ဟာ အင္မတန္ေစ်းႀကီးၿပီး Quality အရမ္းေကာင္းတဲ့ Camera နဲ႕ Lens ထုတ္လုပ္တဲ့ Company ေတြပါ..။ German Made ပါ :D )

ထံုုးစံအတိုင္းအမ်ိဳးအစားလိုက္ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ရွိပါတယ္..။ တစ္ခ်ိဳ႕ Bridge ေတြက Lens ရဲ႕ Range ကို အသားေပးပါတယ္..။ ဥပမာ Nikon Coolpix P510 မွာဆို 24-1000mm Range အထိ ရပါတယ္..။ Sony ရဲ႕ Cyber-Shot DSC-HX200 မွာေတာ့ fps (frame per second) ကို ေၾကာက္ မက္ဖြယ္ 10 fps အထိေပးထားပါတယ္..။ ကြ်န္ေတာ့္ Canon EOS 7D ေတာင္ 8 fps ပဲ အျမန္ဆံုုးရပါ တယ္..။ (ေစ်းသက္သာေပမယ့္... အဲ့လို မတန္တဆ အားသာခ်က္ေတြရွိပါတယ္..။) Canon PowerShot SX40 HS ၾကေတာ့ 10.3 fps အထိေပးထားၿပီး..။ Lens မွာ သူ႕ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ IS (Image Stabalization System) နဲ႕ USM (Ultra Sonic Motoring System) ကို တစ္ခါထဲ ထည့္ေပးလိုက္ပါ တယ္..။ ဒီလိုမ်ိဳး အၿပိဳင္အဆိုင္ေတြရွိပါတယ္..။

ကြ်န္ေတာ့္ Taste အရဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က Image Ratio ကို ပထမစၾကည့္ပါတယ္..။ Photography ရဲ႕ လက္ရွိ Standard ဟာ 3:2 ratio ျဖစ္ပါတယ္..။ တစ္ခ်ိဳ႕ Bridge ေတြမွာ Point & Shoot ေတြက အတိုင္း 4:3 Ratio ပဲ ပါပါတယ္..။ 4:3 Ratio ဆိုတာက ပံုထြက္လာရင္ ေလးေထာင့္စပ္စပ္နဲ႕ ၾကည ့္ရတာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ ratio ပါ..။

ဥပမာ iPhone ဆိုရင္လည္း 4:3 ratio ပါ...။ ဒီေတာ့ သံုုးသည္ ျဖစ္ေစ မသံုုးသည္ ျဖစ္ေစ Ratio စံုစံုေလး ပါတာကို ပထမ အခ်က္ အေနနဲ႕ ဦးစားေပးသင့္ပါတယ္..။ ဒီလို Ratio ေလးေတြပါ...။ 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 (Sony မွာေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ 3:2 မေပးပါ)

ေနာက္တစ္ခ်က္က Screen Size ကို ကြ်န္ေတာ္ ၾကည့္ပါတယ္..။ အခု ကြ်န္ေတာ္အေပၚက ေျပာခဲ့တဲ့ သံုးလံုးမွာ Canon က လြဲလို႕ က်န္တဲ့ ၂ မ်ိဳးစလံုုးက 3" Screen Size ျဖစ္တဲ့အတြက္ အားသာခ်က္ ရွိပါတယ္..။ Screen Size ႀကီးတာဟာ ကိုယ္ရိုက္ထားတဲ့ပံုုေတြ ေကာင္းမေကာင္း ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အရမ္းအေရးပါပါတယ္..။ အရင္ Canon 400D လို Nikon D40 လို DSLR ကိုင္ဖူးတဲ့ သူေတြ သိပါလိ့မ္မယ္..။ ကိုယ္ရိုက္လိုက္တဲ့ပံုက ေကာင္းေန သည့္တိုင္ ..။ DISPLAY မွာ ျပန္ၾကည့္ေတာ့ ဝါးတားတားဆိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ရပါတယ္..။ ဒါေၾကာင့္ Screen Display ႀကီးဖို႕လို သလို...Sceen Dots လည္းမ်ား ဖို႕လိုပါတယ္..။

အေပၚမွာေျပာခဲ့တဲ့ ၃ မ်ိဳးထဲမွာ Canon က Screen Dot အနဲဆံုုးျဖစ္ၿပီး 230,000 ပဲ ပါပါ တယ္..။ Nikon ကေတာ့...။ Screen Dot 921,000 ပါၿပီး..။ Sony က 921,600 နဲ႕ Screen Dot အေကာင္းဆံုုးျဖစ္ပါ တယ္..။ Sensor Size ကေတာ့ သံုးခုစလံုး အတူတူပါပဲ..။ Mega Pixel အေနနဲ႕ Canon က 12.1 MP, Nikon 16.0, Sony 18.0 ျဖစ္ပါတယ္..။

Auto Focus System မွာေတာ့ Canon နဲ႕ Sony က Function ၇ မ်ိဳးအထိပါၿပီးအေကာင္းဆံုုး ျဖစ္ေနျပန္ ပါတယ္..။ Nikon က ၅ ခုသာ ပါပါတယ္..။ Digital Zoom မွာေတာ့ Canon က 4x နဲ႕ အမ်ားဆံုုး Magnify လုပ္ႏိုင္ပါတယ္..။ Nikon နဲ႕ Sony ကေတာ့ 2x ဆီ ပါပါတယ္..။

အေရးႀကီးတဲ့အပိုင္းကေတာ့..။ Shutter Mode မွာ Canon က Slow Shutter Speed 15s အထိပဲပါၿပီး..။ Sony ကေတာ့ DSLR ေတြအတိုင္း 30s အထိေပးထားပါတယ္..။ High Shutter Speed မွာေတာ့ Canon က 1/3200s အထိရၿပီး Sony က 1/4000s အထိရေနပါတယ္..။

သံုးမ်ိဳးစလံုုးပါ Pop-Up Flash နဲ႕ View Finder ပါပါတယ္..။ White Balance Preset က Canon ၆ ခုုပါၿပီး..။ Nikon မွာ ၅ ခုပါ ပါတယ္..။ Sony မွာကေတာ့ ၇ ခုအထိပါတာေတြ႕ရပါတယ္..။ ISO မွာ အားလံုး 100 အထိ ရိုက္ႏိုင္ပါတယ္..။ Canon နဲ႕ Nikon က 3200 အထိ တင္ႏိုင္ၿပီး..။ Sony က DSLR ေတြအတိုင္း 12800 အထိ တင္ႏုုိင္ပါတယ္..၊ (Result ကေတာ့ စကားေျပာမယ္ ထင္ပါတယ္)

Metering Mode ကေတာ့ Sony နဲ႕ Canon မွာ ၃ ခုုစီပါၿပီး..။ Nikon ကေတာ့ ၄ ခုအထိ ပါပါတယ္...။

ဒါေတြကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္သာ ဝယ္မယ္ဆိုရင္အထိကထားၿပီး ေလ့လာမယ့္ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါ တယ္.။ တစ္ျခား Size တို႕ Battery သက္တမ္းတို႕..။ အေလးခ်ိန္တို႕ စသျဖင့္ လိုက္ယွဥ္ၾကည့္ လို႕ရေပမယ့္..။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဓာတ္ပံု quality နဲ႕ ဆိုင္မယ့္ဟာေတြကိုပဲ စဥ္းစားေစခ်င္ ပါတယ္..။

အခုကြ်န္ေတာ္ေျပာသြားတာက Bridge ေတြပါ..။ Canon က ထုတ္တဲ့.. G1X လို ဟာမ်ိဳးေတြ..။ Nikon နဲ႕ Sony က ထုတ္တ့ဲ Mirrorless Camera ေတြနဲ႕ Line Up ခ်င္းမတူပါဘူး..။ ေရာမွာစိုုးလို႕ပါ..။ ကြ်န္ေတာ္ အခုေျပာတဲ့ဟာေတြက တကယ့္ High End Compact ေတြပါ..။ RAW File ပါ ရိုက္လို႕ရပါတယ္..။ Mirrorless ေတြဆိုရင္ Sensor Size က APS-C ျဖစ္ပါတယ္..။

ဒီေလာက္ဆိုရင္ Bridge တစ္လံုးဝယ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေတြကို သတိထားမိေလာက္ ပါၿပီ..။ Brand အစြဲမထားပဲ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အေပၚက သံုးလံုးကို ယွဥ္ၾကည့္ပါက ကြ်န္ေတာ္သာဆိုရင္ Sony ကို ေရြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္..။

ဒီေနရာမွာ အထူး သတိထားရမွာက ေစ်းႏွဳန္းျဖစ္ပါတယ္..။ သက္သာခ်င္လို႕ Bridge ဝယ္ကာမွ Entry Level DSLR ေတြထက္ ေစ်းမ်ားေနမွာလည္း ဆိုးရပါတယ္..။ Your Decision Is Your Choice ပါပဲ..။

Budget အကန္႕အသတ္ ရွိေနလို႕ DSLR မဝယ္ႏိုင္ေပမယ့္ Photography အေပၚ တကယ္ စိတ္ဝင္ စားသူမ်ားအတြက္ေရာ..။ မိသားစုုရဲ႕ ေပ်ာ္စရာ ခရီးေလး တစ္ခုအတြက္ မွတ္တမ္း တင္ႏိုင္မယ့္ Camera ေကာင္းေကာင္းေလး တစ္လံုးရဖို႕အတြက္ေရာ ဗဟုသုတ တစ္ခု အေနျဖင့္ ေရးသားေပး လိုက္ပါတယ္..။

P.S - ကြ်န္ေတာ့္ Bridge Camera ေလးက လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ ႏွစ္ေလာက္က Model ေလးပါ..။ သူေတာင္ အခုုေအာက္မွာ ျပထားသေလာက္ ရိုက္လို႕ရရင္..။ အခုေနာက္ပိုင္းဟာေတြဆို စဥ္းစားၾကည့္လို႕ ရပါတယ္..။

ေလးစားစြာျဖင့္

Black Dream
http://www.blackdream21.com

Fast Shutter Speed!

Macro..!

Wide View...!

Depth Of Field...!

Canon PowerShot SX40 HS

Nikon CoolPix P510

Sony CyberShot DSC HX200

My Very First & Old Sony DSC-H7

--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

မလိုလားအပ္ေသာ ယူရစ္အက္ဆစ္မ်ားကို သဘာ၀နည္းျဖင့္ ေလ်ာ့ခ်နည္း

Saturday, November 22, 2014
ေသြးထဲရွိ မလိုလား အပ္ေသာ ယူရစ္အက္ဆစ္ မ်ားကို၊ ေဘးဘယာ ကင္းေ၀းစြာျဖင့္ ေအာက္ပါ နည္းလမ္း(၃) သြယ္ကို သံုး၍ ေလ်ာ့ခ်နိုင္ ပါတယ္။

(၁) ေရက ေက်ာက္ကပ္ကို ေကာင္းစြာ အလုပ္ လုပ္ေစျပီး၊ ယူရစ္ အက္ဆစ္ေတြကို ခႏၶာကိုယ္ ျပင္ပသို ့ဆီးအျဖစ္ စြန္ ့ထုတ္နို္င္ ေအာင္
ပံ့ပိုးကူညီေပး ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရြယ္ေရာက္ျပီး သူ က်ား-မ အားလံုး တိုင္းဟာ ေန ့စဥ္  သန္ ့ရွင္းေသာ ေသာက္ေရ သန္ ့ကို ၂ လီတာမွ ၃ လီတာခန္ ့အထိ ေသာက္သံုးေပးဖို ့လို္ပါတယ္။ မွန္ကန္ေသာ ေရေသာက္ နည္းကေတာ့၊ တၾကိမ္တည္းမွာ ေရေတြ အမ်ားၾကီး ေသာက္သံုးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ၊ ေရနည္းနည္း စီကို မၾကာခဏ ဆိုသလို ေသာက္သံုးေပး ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၂) မုန္ ့ဖုတ္ေဆာ္ဒါက ယူရစ္အက္ဆစ္ေတြကို ေကာင္းစြာေခ်ဖ်က္ေပးနိုင္ပါတယ္။ ၈ ေအာင္စ ပမာဏ ရွိေသာ ေသာက္ေရထဲ ကို မုန္ ့ဖုတ္ေဆာ္ဒါ စားပြဲတင္ဇြန္း တ၀က္ခန္ ့ ေရာေဖ်ာ္၍ေသာက္ေပး ရမွာပါ။ ၄င္းေဆးရည္ကို ေသာက္သံုးရမည့္ အခ်ိန္မ်ား ကေတာ့ ညအိပ္ယာမ၀င္ခင္ (သို ့မဟုတ္) နံက္ အိပ္ယာထ ခ်ိန္ (သို ့မဟုတ္) ေန ့လည္စာစားျပီးခ်ိန္ ႏွင္ ့ညစာမစားမီ ၾကားကာ လအတြင္းမွာ မိမိအဆင္ေျပ သလို ေသာက္သံုးေပးနိုင္ ပါတယ္။ (သတိျပဳရန္။ မုန္ ့ဖုတ္ေဆာ္ဒါမွာ ဆိုဒီယမ္ဓာတ္ျမင့္မားစြာ ပါရွိ ေန တာေၾကာင့္၊ ဟင္းလ်ာ ႏွင့္ အစားအစာေတြမွာ အငံေလ်ာ့စားေပးပါ။ အကယ္၍ ေသြးတိုးေရာဂါ ျဖစ္ေလ့ ရွိသူမ်ားအဖို ့ထို ေဆးရည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္၍ေသာက္ပါ)

(၃) ပူရင္း(purine )ဓာတ္မ်ားေသာ အစားအစာေတြက ယူရစ္အက္ဆစ္ပမာဏကို တိုးပြားလာေစနိုင္ တာေၾကာင့္၊ ၄င္းဓာတ္ပါရွိ ေသာ အစားအစာမ်ားကို အထူးေရွာင္ရွား သင့္ပါတယ္။ ပူရင္းဓာတ္ၾကြယ္၀တဲ့ အမဲသား၊ ၀က္သား၊ ဆိတ္သားတို ့လို အနီေရာင္ အသားမ်ား၊ ၾကက္-ဘဲ-ဘဲငန္းတို ့၏ အေရခြံမ်ား၊
ပင္လယ္စာမ်ား၊ တရိစၦာန္ ကလီစာမ်ား စားသံုးမႈကိုေရွာင္ပါ။ အယ္လ္ကုိ ေဟာလ္ပါေသာ အရက္၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင္တို ့ကလည္း ယူရစ္အက္ဆစ္ကို တိုးပြားလာေစနိုင္ပါတယ္။ ပူရင္းဓာတ္ ပါ၀င္မႈွနည္းေသာ တူနာငါး၊ ဆဲလ္မြန္ငါး စားပါ။ အဆီထုတ္ထားေသာ ႏြားနို ့ ေသာက္ပါ။ စေတာ္ဘယ္ရီ၊ ခ်ယ္ရီ၊ စပ်စ္၊ နာနတ္၊ ပန္းသီး၊ ေရွာက္ သီး၊ သံပရိုသီး၊ လိေမၼာ္၊ မုန္လာဥနီ၊ သခြားစတဲ့ အသီးအႏွံမ်ားစားပါ။ ကစီဓာတ္ပါေသာ္လဲ ပူရင္းဓာတ္ပါ၀င္မႈနည္းတဲ့ ေပါင္မုန့္၊ သစ္သီးေျခာက္၊ ဆန္၊ ေခါက္ဆြဲ တို ့စားေပးပါ။ ဗိုစားပဲသီး၊ ေဂၚဖီ ႏွင့္
ဆလတ္ရြက္အပါအ၀င္ အမွွ်င္ဓာတ္မ်ားေသာ စိမ္း ေရာင္ျခယ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ မ်ားမ်ားစားပါ။ သေဘၤာသီးအစိမ္းကို အတံုးေလးေတြ တံုးကာျပဳတ္ျပီး၊ လၻက္ေျခာက္ခပ္၍ ေရာေသာက္ပါ။

(ေဆာင္းပါးရွင္…ေပါက္ေပါက္...ေရးသားမွ်ေ၀သည္)

promise.pauk
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

အိႏိၵယရိုးရာ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ

Saturday, November 22, 2014
အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ၄-ရာစုႏွစ္ခန္ ့မွစ၍၊ အပ်ိဳေဖာ္/ လူပ်ိဳေဖာ္ ၀င္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ အေသး စိပ္ၾကိဳတင္္ စီစဥ္ေသာ မဂၤလာပြဲမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္း လာခဲ့ၾက ပါသည္။ ေအဒီ ၁၀၀၀ ခုႏွစ္မွစျပီး၊ ကေလးသူငယ္ လက္ထပ္ပြဲ အစဥ္အလာမ်ား စတင္ လာခဲ့ျပန္ပါသည္။ ဟိႏၵဴအယူ၀ါဒအရ၊ မယားျပိဳင္ ယူေသာ ဓေလ့က
ေရွးရိုး စြဲျဖစ္ေနျပီး၊ မိန္းမပ်ိဳ တစ္ေယာက္က လက္ မထပ္ခင္ ခ်စ္ၾကိဳး သြယ္မိျခင္းသည္ ၾကီးေလးေသာျပစ္ မႈကုိ က်ဴးလြန္သည္ဟု ပညတ္ထားပါသည္။

သတို ့သား မိဘက ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးသူ၏ အကူအညီျဖင့္ သတို ့သမီး၏ မိဘကို ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ ရွိျပီး၊ သတို ့သားမိသားစုဂုဏ္ျဒပ္၊ ပညာတတ္မႈကို အကဲခတ္ျပီးေနာက္၊ သတို ့သမီးဘက္က လက္ခံ ဆံုးျဖတ္ ပါသည္။ သတို ့သမီးဘက္က သတို ့သား ကို ေရႊစ၊ေငြစ ေပး၍တင္ေတာင္းရ သည့္ျပင္၊ မဂၤလာဧည့္ခံ စရိတ္ကိုပါ တာ၀န္ယူေပးရျပန္ပါသည္။ ယေန ့မ်က္ေမွာက္ကာလ မွာေတာ့ မဂၤလာ လက္ဖြဲ ့တင္ေတာင္း ရသည့္ပမာဏႏွင့္ သတို ့သမီး ပညတ္ခ်က္မ်ား ကို ေရွးယခင္ကေ လာက္ပံုၾကီးမခ်ဲ ့ၾကေသာ္လဲဘဲ၊ အစဥ္ အလာကေတာ့ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။

မဂၤလာပြဲမ်ား တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ သတို ့သားက အျဖဴေရာင္ ၀တ္ေလ့ရွိျပီး၊ သတို ့ သမီးက အနီရင့္ (သို ့မဟုတ္) ၾကက္ေသြးေရာင္ (သို ့မဟုတ္) ေရႊေရာင္ေတာက္ေတာက္ကို ဆင္ျမန္းေ လ့ရွိပါသည္။ မဂၤလာ အစားအစာမ်ားကို ကြ်န္းက်င္စားဖိုမွဴးမ်ားကိုသာ ခ်က္ေစျပီး၊ ရက္ရက္ေရာေရာ အကုန္ အက် ခံေကြ်းေမြးေလ့ ရွိပါသည္။သက္သက္လြတ္(သို ့မဟုတ္)အသားျပြမ္းထားေသာႏႈတ္ျမိန္ စာမ်ားကို မဂၤလာ ထမင္းမတိုင္ခင္ ဧည့္ခံေလ့ရွိပါသည္။ ေရွးယခင္ကာလမ်ားက အေဖ်ာ္ယမကာ တို ့ကို ပစ္ညက္ ထားေသာ္ လဲ၊ ကာလေရြ ့လ်ားလာျပီး၊ ယခုအခါ အခ်ိဳရည္၊ mocktails ၊ ၀ိုင္၊ ၀ီစကီ တို ့ကိုပါ အလွ်ံပါယ္တည္ခင္း ထားပါသည္။

အဓိက ဟင္းလ်ာအျဖစ္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်က္ျပဳတ္ထားသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ဟင္းလ်ာ (၅) မ်ိဳး၊ အဆီအႏွစ္ မ်ားေသာ အသား ဟင္းလ်ာမ်ား၊ ေပါင္မုန္ ့ျဖင့္တြဲဖက္စားရေသာ အိႏိၵယရိုးရာ daals ႏွင့္ pulao ဟင္းလ်ာ မ်ား၊ အသုပ္စံုမ်ား၊ အခ်ိဳပြဲအျဖစ္ ရိုးရာ မုန္ ့ခ်ိဳမ်ား အျပင္ ေရခဲမုန္ ့ ႏွင့္ လၻက္ရည္ ကလည္း မပါလွ်င္မျပီးပါ။ အစာပိတ္အျဖစ္၊ Paan (သို ့ မဟုတ္) Vida ဟုအမည္ရေသာ ကြမ္းယာ ခ်ိဳေမႊးကိုပါ တည္ခင္းေပးျခင္းက ခ်စ္စရာ့ဓေလ့တမ်ိဳးပါ။

မေကာင္းေသာျဂိဳလ္ဆိုးမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ သတို ့သား ၏ မိခင္က ပန္းပြင့့္္ခ်ပ္/ပြင့္ဖတ္ တို ့ကို မဂၤလာေမာင္ ႏွံ၏ ဦးေခါင္းေပၚမွက်ဲခ်ေပးကာ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲကို အဆံုးသတ္ ေလ့ ရွိၾကပါသည္။

(ေဆာင္းပါးရွင္…ေပါက္ေပါက္...ေရးသားမွ်ေ၀သည္)
*promise.pauk*
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

ႏွာေခါင္းထိပ္က အမည္းစက္ေတြကို ရိုးရင္းလြယ္ကူစြာ ဖယ္ရွားနည္း

Saturday, November 22, 2014
မ်က္ႏွာ အဆီျပန္ တတ္သူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ အသားအေရ (ေခၚ)ႏွဖူးအလယ္ ႏွာေခါင္း ေမးေစ့ ေတြ မွာ အဆီျပန္တတ္ သူမ်ားဟာ အမည္းစက္မ်ား ထြက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ အမည္းစက္ လို ့ ဆိုေပမယ့္ တကယ္ တမ္းမွာေတာ့ ၀က္ျခံျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းကို ညွစ္လိုက္တဲ့ အခါ အထဲက အျဖဴေရာင္ အဆံေလးေတြ ထြက္ လာ တာမ်ိဳးပါ။ ထိုအမည္းစက္ေတြကို ႏွာေခါင္းထိပ္ တ၀ိုက္မွာ အမ်ားဆံုးေတြ ့ရျပီး၊ ႏွာေခါင္းေဘး ကပ္လ်က္ ရွိေသာ ပါးေပၚ မွာ လည္း ေတြ ့ရ တတ္ပါတယ္။ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္း နဲ ့နီး ကပ္ေနေသာ ေမးေစ့ေပၚမွာေတာ့ ၾကာစူးကဲ့သို ့ အဖု ခြ်န္းခြ်န္းေလးေတြ ခပ္က်ဲက်ဲ ထြက္ျပီး၊ ၄င္းကို ကုတ္ျခစ္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာလည္း အျဖဴေရာင္ အဆံထြက္ရွိလာ ပါတယ္။ ပ်မ္းမွွ်အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ပို၍အျဖစ္မ်ားျပီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ ကစလို ့ ခုလိုမ်ိဳး ထြက္လာၾက တာပါ။ သာမန္၀က္ျခံဖုေတြဟာ အခ်ိန္တန္လို ့ သူ ့အလိုလို မွည့္သြားတဲ့အခါ အျဖဴေရာင္အဆံ ေသြးစ ေသြးနႏွင့္ သားနံ(သားငံ) ရည္ေတြ ထြက္လာေပ မယ့္၊ အမည္းစက္ေတြကေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ ၄င္းအမည္းစက္ေတြကို အထဲက အဆံ ထြက္လာဖို ့ ညွစ္ေပးရမွာပါ။ တခ်ိဳ ့ သူမ်ားက ညွစ္လိုက္ရင္ ပြားတတ္ တယ္ဆိုကာ မညွစ္ရဲဘဲ ထားၾကပါ တယ္။ တကယ္တမ္းမွာ ေတာ့ အမည္းစက္ေတြက မပြားတတ္ပါဘူး သို့ေသာ္ အျမစ္ျပတ္တယ္လို ့မရွိဘဲ၊ အဆံမ်ားထြက္သြားျပီးေနာက္ ရက္အနည္း ငယ္အတြင္းမွာပင္ ေနေရာေဟာင္းမွာ သူ ့အလိုလို ျပန္ေပၚ လာေလ့ရွိပါတယ္။ အလွကုန္ေစ်း ကြက္ထဲမွာ ႏွာေခါင္းကပ္(ကပ္ခြာ)ပစၥည္းေလးေတြ၊ အမည္းစက္အတြက္ သီးျခားဖန္တီးထား တဲ့ scrub (ေခၚ) ဂ်ီး (ေခ်း)တြန္း သန္ ့စင္ပစၥည္းေလးေတြ ရနိုင္သလို၊ အလွျပင္ဆိုင္ေတြ မွာလည္း မ်က္ႏွာေပၚက အမည္းစက္ေတြ ကိုေဆးသံုး၍ ဖယ္ရွားေပးေနပါတယ္။ အလွျပင္ဆိုင္သို ့ တကူးတက သြားေနစရာမလိုဘဲ မိမိအိမ္မွာပင္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ နည္းလမ္းေလး ေတြသံုးျပီး ေဘးဥပါသ္ မျဖစ္ေစဘဲ အမည္းစက္ေတြကို ဖယ္ရွားလို ့ရပါတယ္။ သို ့ေသာ္ သန့္ရွင္းမႈႏွင့္အတူ ဇြဲရွိဖို ့ေတာ့ လိုပါ တယ္။ ဦးစြာ ညအိပ္ယာ၀င္ ခါနီး မ်က္ႏွာသစ္ျပီးေနာက္ အမဲစက္ေတြကို လက္သန္ ့သန့္ျဖင့္ညွစ္ထုတ္ပါ (၀က္ျခံညွစ္ကိရိယာကို သံုး နိုင္ေသာ္လည္း၊ ေနာင္တၾကိမ္ျပန္သံုးဖို ့အတြက္ ထိုကိရိယာကို သန္ ့ရွင္း စင္ၾကယ္ေနပါေစ) ျပီးရင္ Foaming Cleanser ပါတဲ့ Oil Free (ေခၚ) အဆီျပန္သူမ်ားအတြက္ သီးသန္ ့ ထုတ္လုပ္တားေသာ မ်က္ႏွာသစ္ဆပ္ျပာ ျဖင့္စင္ၾကယ္ေအာင္ ထပ္မံ၍ မ်က္ ႏွာသစ္ျပီးေနာက္ မိမိ အဆင္ေျပရာ ေအာက္ပါ နည္းတစ္ခုခုကို သံုးပါ။

(၁) ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို အလယ္ကထက္ျခမ္းျခမ္း၊ အေစ့ထုတ္၍ ထိုခရမ္းခ်ဥ္သီး အသားႏွင့္ ႏွာေခါင္းထိပ္ကို ပြတ္ေပးပါ။ မိနစ္ ၂၀ ခန္ ့အၾကာမွာ ေရေအးျဖင့္ မ်က္ႏွာသစ္ေပးပါ (ေရခဲေရ မဟုတ္ပါ)
(၂) ႏွာေခါင္းထိပ္ပိုင္း၊ ေမးေစ့ ႏွင့္ ႏွာတံေဘးမွ ပါး ၂ ႏွစ္ဖက္ေပၚသို ့ ရွားေစာင္းလက္ပပ္ ဂ်ယ္လီ (အႏွစ္သား)ျဖင့္ လိမ္းပြတ္ ေပးပါ။ ၁၅ မိနစ္ခန္ ့အၾကာ မ်က္ႏွာကို ေရေအးျဖင့္သန္ ့စင္ေပးပါ (ေရခဲေရ မဟုတ္ပါ)
(၃) ႏွင္းဆီရည္ျဖင့္ မ်က္ႏွာသစ္ေပးနိုင္ပါတယ္။ Rose Water(ေခၚ)ႏွင္းဆီရည္ကို အလွကုန္ ပစၥည္း ဆိုင္ေတြမွာ ၀ယ္ယူရရွိနိုင္ ပါတယ္။
(၄) ဆားရည္ မပ်စ္မက်ဲေဖ်ာ္၍ အမည္းစက္မ်ားေပၚကိုသာ လိမ္းပြတ္ေပးပါ။ ၁၅ မိနစ္ခန္ ့အၾကာ မ်က္ႏွာ ကို ေရေအးျဖင့္သန္ ့ စင္ေပးပါ၊ ဒီနည္းက အေရျပားေပၚက ဆဲလ္အေသေတြကို ထိေရာက္စြာ ဖယ္ရွားေပးနိုင္ပါတယ္။ (ေရခဲေရ မသံုးရ)
(၅) ပု၀ါသန္ ့သန္ ့ကို ေရေႏြးျဖဴစိမ္ကာ အရည္ညွစ္၍ ထိုအမဲစက္ေတြေပၚ ေခတၱ အုပ္ထားေပးပါ။ ဒီနည္းက ေခြ်းေပါက္ပြင့္က်ယ္ လာျပီးေတာ့ အမည္းစက္ေတြကို အလြယ္တကူ ညွစ္ထုတ္လို ့ရပါတယ္။ (အရမ္းပူေသာ ေရေႏြးကို မဆိုလိုပါ)
(၆) သံပုရာရည္ နဲ ့ သစ္ၾကပိုးေခါက္မႈန္ ့တို ့ကို ဆတူေရာျပီး ညအိပ္ယာ၀င္ခါနီး အမည္းစက္ေတြေပၚ လိမ္းပါ။ တညလံုးလိမ္း အိပ္ျပီးေနာက္ နံက္အိပ္ယာထ မ်က္ႏွာသစ္ေပးနိုင္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္

(က) အထက္ေဖာ္ျပပါ မည္သည့္နည္းကိုဘဲ သံုးသံုး၊ လက္ကို စင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာျပီးမွသာ မ်က္ႏွာကို ကိုင္တြယ္ရမွာပါ။ (ခ) အမည္းစက္ေတြကို ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ကုတ္ဖဲ့ျခစ္ ထုတ္ျခင္း မျပဳရ၊ မ်က္ႏွာ အသားအေရ ဒဏ္ရာျဖစ္သြားနိုင္လို ့ပါ။ (ဂ) အမည္းစက္ေတြ ညွစ္ျပီးေနာက္ မိတ္ကပ္၊ ကရင္ပပ္ဖ္ေတြ
ခ်က္ခ်င္း မလိမ္းသင့္ပါဘူး၊ အလွျပင္ ပစၥည္းေတြမွာပါတဲ့ အဆီဓာတ္ေတြ ၀က္ျခံေပါက္ထဲကို စိမ့္၀င္ေရာက္ သြားျပီး ျပည္တည္ ၀က္ျခံျဖစ္ သြားနိုင္သလို၊ ေနာက္ထပ္ အဆံျပည့္ အမည္းစက္ မ်ားလည္း ခ်က္ခ်င္းဆို သလို ျပန္ေပၚလာနိုင္ပါတယ္။ (ဃ) တေန ့တာလံုး လိမ္းက်ံထားတဲ့ မိတ္ကပ္ နဲ ့အလွအပေတြကို ကုန္စင္ေအာင္ ေဆး ေၾကာသန္ ့စင္ဖို ့ကေတာ့ သင့္ရဲ ့သမိုင္းေပး တာ၀န္ဘဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ (င) ဆိုးဆိုး ရြားရြား အမည္းစက္ ထြက္သူမ်ား အေနျဖင့္၊ အလွျပင္ဆိုင္ေတြမွာ scrub ေခ်းခြ်တ္ျခင္းကို ၁-လ ၁-ၾကိမ္ မွန္မွန္လုပ္ေပးဖို ့လိုပါျပီ္။

အလွအပျမတ္နိုးသူတိုင္း လွသထက္ပို၍ လွနိုင္ၾကပါေစရွင္။

(ေဆာင္းပါးရွင္…ေပါက္ေပါက္္..ေရးသားမွ်ေ၀သည္)
promise.pauk
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

ပဲၾကီးနွပ္

Saturday, November 22, 2014
ပဲၾကီးကို ခရမ္းခ်ဥ္သီးနဲ႔ ေရာခ်က္ ထားတာပါ။ ထမင္းျမိန္ေစတဲ႔ ဟင္းရံ တမ်ဳိးပါ။ ခ်က္ရလည္း လြယ္တာမုိ႔ ခုပဲ တူတူ ခ်က္ၾကည္႔ ရေအာင္…

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား
ပဲၾကီး – ၂၀၀ ဂရမ္ (အခြံႏႊာထားေပးပါ)
ၾကက္သြန္နီ – ၂လံုး (ပါးပါးလွီးပါ)
ခရမ္းခ်ဥ္သီး – ၁လံုး (အေစ႔ထုတ္ျပီ ပါးပါးလွီးပါ)


ဆႏြင္းမွုန္႔ – လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၃ပံု၂ပံု
ဆား – လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ဇြန္း
ၾကက္သားမွုန္႔ – လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တ၀က္
ဂီ(သုိ႔) ေထာပတ္ – စားပြဲတင္ဇြန္း ၃ဇြန္း
နံနံပင္ – အနည္းငယ္ (ပါးပါးလွီးထားပါ)

ခ်က္ျပဳတ္နည္း

၁။ အရင္ဆံုး ပဲၾကီးကုိ ေရစင္ေအာင္ေဆးျပီ အခြံႏႊာထားေပးပါ။၂။ ျပီေနာက္ ဒယ္ထဲ ဂီ (သုိ႔) ေထာပတ္ အပူေပးျပီ ပူလာလွ်င္ ၾကက္သြန္နီ ဆီပူထုိးေပးပါ။

၃။ ျပီလွ်င္ ဆႏြင္းမွုန္႔ ထည္႔ကာ မိနစ္၀က္ခန္႔ ေ၇ာေမႊေပးပါ။

၄။ ထုိ႔ေနာက္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ပဲၾကီး၊ ေရ(၂၀၀မီလီလီတာ)၊ ဆား၊ ၾကက္သားမွုန္႔ ထည္႔ကာ အဖံုးအုပ္ျပီ ပဲၾကီး နူသည္အထိ တည္ထားေပးပါ။ (ေရလိုလွ်င္ ထပ္ထည္႔ေပးပါ)၅။ ဆီျပန္လာလွ်င္ နံနံပင္ အုပ္ျပီ အရသာရွိေသာ ပဲၾကီးႏွပ္ကို သံုးေဆာင္လုိ႔ ရပါျပီ…Wutyee Food House
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

ခ်ဳ ံၾကားမွ ဘုံဖ်ားသို႔

Saturday, November 22, 2014
ဘ၀ကို မည္မွ် နိမ့္ပါးႏုံခ်ာေသာ အေျခအေနမ်ဳ ိးမွ စတင္ ခဲ့ရသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိမည္၊ ဥာဏ္ အေျမာ္အျမင္ ရွိမည္၊ မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲလုံ႔လ ရွိမည္ဆိုက သည္တစ္သက္တာ ဘ၀အျပီးသတ္ ခ် ိန္၌ အျမင့္မားဆုံး ထိပ္ဆုံးေနရာကို ရရွိႏုိင္ပါ သည္။

သည္လို ရရွိသြားခဲ့ သူေတြလည္း သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ အေျမာက္အျမား ရွိသည္။ အထြတ္ အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိ ၾကသူေတြ၏ အတၳဳပၸတိမ်ားကို လွန္ေလွာၾကည့္လွ်င္ “ ခ်ဴ ံၾကားမွ ဘုံဖ်ားသို႔ ” တက္လာႏုိင္ခဲ့သူေတြ မ်ားျပားလွေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရလိမ့္မည္။

သည္လို တက္လာႏုိင္ခြင့္သည္ ပါရမီထူးသူ တခ်ဳ ိ႔သာ ရရွိႏုိင္သည့္ မဟာအခြင့္အေရး မဟုတ္။ ဘုံဖ်ားသို႔ တက္ေသာ ေလွကားသည္ အထူးပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ကန္သတ္ထားသည့္ ေလွကားမဟုတ္။ လူတိုင္းတက္ႏုိင္သည့္ ေလွကား၊ လူတိုင္းအတြက္ ဖြင့္ထားသည့္ အခြင့္အေရး တံခါးသာ ျဖစ္သည္။

သင္သည္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္ ၾကီးပြားခ်င္သလား၊ အႏုပညာသမားအျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ ၾကားခ်င္သလား၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ လႊမ္းမိုး တြင္က်ယ္ခ်င္သလား၊ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ ႏုိင္ငံေရး သမားတစ္ေယာက္အျဖစ္ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ခ်င္ပါသလား။

ဘယ္အရာမဆို ျဖစ္လာႏုိင္ခြင့္ သင့္မွာ ရွိေနသည္။

အေရးၾကီးသည္က အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ဇြဲလု႔ံလ ျဖစ္သည္။

ေရွးဦးစြာ သင့္ကိုယ္သင္ သာမန္ဘ၀ႏွင့္ မတင္းတိမ္ႏုိင္ေသာဆႏၵ ရွိရမည္။ ပီျပင္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ဘ၀တစ္ခု တည္ေဆာက္မည္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိရမည္။

ဒုတိယ၊ ထိုသို႔ေသာ ဘ၀တစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြား စရာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား စနစ္တက် ခ်မွတ္တတ္ရမည္။

တတိယ၊ အေျမာ္အျမင္ ရွိစြာ ခ်မွတ္ထားသည့္ ယင္းလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲလုံ႔လျဖင့္ ေရရွည္စြဲျမဲစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရဲရမည္။

သည္အတိုင္း လုပ္ႏုိင္လွ်င္ သင္လည္း “ ပုဂၢိဳလ္ထူး ” တစ္ေယာက္ မုခ် ျဖစ္လာရလိမ့္မည္။

(ေဖျမင့္)

https://www.facebook.com/kyawsoenaing003/photos/a.355924804517330.1073741825.31 --------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

သားသား မီးမီးႀကီးရင္ ဘာလုပ္မယ္

Saturday, November 22, 2014
သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံ ကာတြန္းအာကာ
တေန႔က က်မ မိတ္ေဆြ တေယာက္ အိမ္ကို အလည္ေရာက္ ပါတယ္။ သူနဲ႔ အတူ သူ႔ရဲ႕ သမီးေလးလည္း ပါပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ သမီးေလးက အသက္ ၁၂ ႏွစ္ အရြယ္ေလာက္ပါ။ မိတ္ေဆြက သူ႔ရဲ႕ သမီးကေလး အေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။

သမီးေလးက မူႀကိဳေက်ာင္းကို မတက္ခဲ့ဖူးတဲ့ အေၾကာင္း၊ မူႀကိဳ ထားတုန္းက တရက္ပဲ တက္ၿပီးေတာ့ ငိုၿပီး ျပန္လာ တယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း၊ ၿပီးေတာ့ ကေလးက “အေမတုိ႔ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆရာ၀န္ ႀကီး ျဖစ္ေအာင္ လုိ႔ ေက်ာင္းေနရင္ သမီး စာႀကိဳးစား ပါ့မယ္၊ မူႀကိဳေတာ့ မထားပါနဲ႔” လို႔ေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း၊ သူ႔သမီး ဆရာ၀န္မႀကီး ျဖစ္လာေအာင္လို႔ ဘယ္လို ဘယ္လုိေတြ ကေလး ကို တြန္းအား ေပးၿပီးေတာ့ စာက်က္ ခုိင္းတယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း၊ အတန္းထဲမွာ သူ႔သမီးက အၿမဲပဲ ပထမ ေနရာက မဆင္းဘူး ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း စသျဖင့္ က်မကုိ ေျပာျပ ပါတယ္။

သူ႔စကားကို က်မနားေထာင္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ က်မက ကေလးကုိ သမီးက ဆရာ၀န္ ျဖစ္ခ်င္တာလား ဆုိေတာ့ ကေလးက ေခါင္းၿငိမ့္ျပ ပါတယ္။ သမီးက က်န္တာေရာ ဘာေတြ ၀ါသနာ ပါေသးလဲလို႔ က်မက ကေလးကုိ ထပ္ေမးတဲ့ အခါမွာေတာ့ ကေလးက က်မေမးခြန္းကုိ ဘာေမးမွန္း မသိရွာပါဘူး။ မ်က္လံုးေလး ျပဴးၿပီးေတာ့ ၾကည့္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ က်မက ထပ္ေမးပါတယ္။

“သမီးက ဘာ၀ါသနာပါေသးလဲ လုိ႔ အန္တီက ေမးတာပါ။ ဥပမာ- စာအုပ္ဖတ္တာ၊ ပံုဆြဲတာ၊ သီခ်င္းဆုိတာ စသျဖင့္ ေပါ့” လို႔ က်မက ေျပာလိုက္ေရာ ကေလးမေလး ရဲ႕ မ်က္နွာက ပိုၿပီးေတာ့ စိတ္႐ႈတ္ေထြး သြား ပံု ေပၚလာပါေတာ့ တယ္။ ၿပီးေတာ့ အသံ တုိးတုိးေလးနဲ႔ “သမီးက ႀကီးရင္ ဆရာ၀န္မႀကီး ျဖစ္ေအာင္ လို႔ စာေတြ အမ်ားႀကီး က်က္ေနတာ ပါ” လုိ႔ ျပန္ေျဖ ပါတယ္။

သူ႔ အေမကေတာ့ သူ႔သမီးရဲ႕ အေျဖကုိ အင္မတန္မွ သေဘာက်တဲ့ ဟန္နဲ႔ တၿပံဳးၿပံဳး ျဖစ္ေနေပမယ့္ က်မ ကေတာ့ မၿပံဳးနုိင္ေတာ့ ပါဘူး။ ကေလးရဲ႕ အနာဂတ္ အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးကိုမွ စိတ္ထဲ ေမာမိ တာ ျဖစ္သလို ဒီကေလးလို တျခား ကေလးမ်ိဳးေတြ အတြက္လည္း ရင္ေမာသြားပါေတာ့တယ္။ ဆရာ၀န္ ျဖစ္ေအာင္လုိ႔ စာေတြ အမ်ားႀကီး က်က္ေနတယ္ ဆုိတဲ့ စကားဟာ ႐ုတ္တရက္ ၾကည့္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ျဖင့္ ၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ေကာင္းတဲ့ စကားပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ ဒီ စာေတြ အမ်ားႀကီး က်က္ေနတယ္ ဆုိတဲ့ ေနာက္မွာ ကေလးတေယာက္ (လူတေယာက္ ) အတြက္ လုိအပ္တဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စြမ္းရည္၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈ စြမ္းရည္၊ ေတြးေခၚမွု စြမ္းရည္၊ ကိုယ္လက္ႀကံ့ခို္င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စြမ္းရည္ စတဲ့ စြမ္းရည္ေတြ တခုမွ မပါလာေတာ့ ပါဘူး။ မိဘေတြကလည္း ကိုယ့္ကေလး ဘက္စုံစြမ္းရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာ မသိျမင္မိၾကတာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ “သမီး ႀကီးရင္ ဆရာ၀န္မႀကီး ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနာ္” ဆိုတဲ့ စကားက အခုမွ ေခတ္စားတဲ့ စကား မဟုတ္ ပါဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ေပါင္း သံုးေလးဆယ္ေလာက္ ကတည္းက က်မတုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ အင္မတန္ ေခတ္ စားခဲ့တဲ့ စကားပါ။ ဆရာ၀န္လိုင္း ၊ အင္ဂ်င္နီယာလုိင္း ဆုိတာေတြကုိ ဆယ္တန္း ရမွတ္ အလုိက္ အနည္း အမ်ား စခြဲကတည္းကုိက ေခတ္စား လာခဲ့တဲ့ စကားပါပဲ။

ဒီလိုင္းေတြက အမွတ္မ်ားဆံုး ရတဲ့သူေတြသာ တက္ခြင့္ရတာမုိ႔ ဒီလိုင္းေတြကုိ ရတဲ့ သူေတြက လူေတာ္ေတြ လုိ႔ ေယဘူယ် အားျဖင့္ ေခၚလုိ႔ရပါတယ္။ တျခားဘာသာရပ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံ ဘာသာရပ္မ်ား ကိုေတာ့ မိဘမ်ားက အားမေပးၾက သလို၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ကလည္း အမွတ္မီတဲ့ ဘာသာရပ္တြဲကိုသာ ယူလိုက္ရ တာမုိ႔လို႔ ဘာသာရပ္ အေပၚမွာ အထင္ႀကီးစိတ္နဲ႔ စိတ္၀င္စားစိတ္ နည္းၾကပါတယ္။

က်မတုိ႔ တုိင္းျပည္မွာက ငယ္စဥ္ ကတည္းက ၀ိဇၨာဘာသာတြဲ၊ သိပၸံဘာသာတြဲ မ်ားကို ကေလးတုိ႔ စိတ္၀င္ စား လာေအာင္လုိ႔ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားက သင္ၾကား မေပးႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါက်က္ ဒါေျဖ ပညာေရး စနစ္ေအာက္မွာ ကေလးတုိ႔ဟာ က်က္ၿပီးသာ ေျဖေနရတာမုိ႔လို႔ ဘာသာရပ္ေတြ ကုိသင္ၾကားတဲ့ အခါမွာ ကေလးတုိ႔ ရင္ထဲက စူးစမ္းလုိ စိတ္၊ သိခ်င္စိတ္ေတြကုိ ပညာေရးက ႏႈိးဆြ မေပးႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ က်မတုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ သမီးကေတာ့ သမုိင္းဘာသာကုိ ၀ါသနာပါတယ္။ သခၤ်ာ ၀ါသနာပါတယ္ ။ သခၤ်ာတုိ႔ သမုိင္းတုိ႔ ၀ါသနာပါတာမုိ႔လို႔ ႀကီးရင္ ဒီဘာသာ တြဲေတြ အေၾကာင္းကုိ ေျခေျချမစ္ျမစ္ သိေအာင္ လုိ႔ ဆက္ေလ့လာမယ္ ဆုိတဲ့ စိတ္ကူးမ်ိဳးကို ေက်ာင္းသား အမ်ားစု ဆီမွာ မရွိၾကတာ မ်ားပါတယ္။

ဘာသာရပ္ တခုခု ေပၚမွာ ထူးထူးျခားျခား ၀ါသနာပါတဲ့ ကေလးမ်ိဳးေတြ က်ျပန္ေတာ့လည္း မိသားစု အသုိင္း၀ိုင္းရဲ႕ အားမေပးမႈ၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ ျပည့္စံု လံုေလာက္ေအာင္ သင္မေပးႏုိင္မႈ၊ စာအုပ္စာတမ္း ရွားပါးမႈတုိ႔ ေအာက္မွာ စိတ္ကူးေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေပ်ာက္သြား ရျပန္ပါ ေတာ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံ ဘာသာ ရပ္မ်ားဟာ ဘြဲ႔တဘြဲ႔ ျမန္ျမန္ရေအာင္လုိ႔ တက္ရတဲ့ နာမည္တပ္ ဘာသာရပ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်မတုိ႔ ငယ္ငယ္တုန္း ကေတာ့ က်မအပါ၀င္ က်မရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ဟာလည္း ဒါက်က္ဒါေျဖ အေျခခံ ပညာေရး နဲ႔ပဲ ႀကီးျပင္း ခဲ့ရတာမုိ႔လို႔ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ ဘာသာရပ္မ်ားေပၚမွာ အခုေခတ္ကေလးမ်ား လိုပဲ စိတ္ မ၀င္စားခဲ့ၾက ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တျခား အျပင္၀ါသနာမ်ား ျဖစ္တဲ့ စာဖတ္တာ၊ ပံုဆြဲတာ၊ တူရိယာ တီးခတ္တာ၊ ေဘာလံုးကန္တာ၊ စစ္တုရင္ထုိးတာ စတဲ့ အရာမ်ားကို စိတ္၀င္တစားနဲ႔ လုပ္ဖုိ႔ ၀ါသနာပါၾက ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ က်မတုိ႔ ငယ္ငယ္တံုးက နည္းပညာလည္း သိပ္မထြန္းကား ေသးတဲ့ အခ်ိန္မို႔လို႔ ကစားစရာ အီလက္ထေရာနစ္ ဂိမ္းမ်ိဳးစံုလည္း မေပၚေသးပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ က်ဴရွင္ဆုိတာလည္း အခုေခတ္ ကေလးေတြလိုမ်ိဳး ေက်ာင္းက်ဴရွင္၊ အျပင္က်ဴရွင္ စတာေတြကို အလုယက္ တတ္ေနရတာ မဟုတ္သလုိ၊ အစိုးရစစ္ မဟုတ္တဲ့ ေက်ာင္းအတန္းေတြမွာ က်ဴရွင္တတ္စရာ မလုိတာမုိ႔လို႔ က်မတုိ႔ မတတ္ခဲ့ ရပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ က်မတုိ႔ဟာ အားလပ္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ ကုိယ္ ဘာကုိ စိတ္၀င္စားသလဲ၊ ဘာလုပ္ ခ်င္သလဲ ဆုိတာကို ကုိယ့္ဘာသာကို ျပန္စူးစမ္းႏုိင္တဲ့ အခြင့္ေရး ရခဲ့ပါတယ္။ စာအုပ္ေလးေတြ ဖတ္ရင္းနဲ႔ စာဖတ္၀ါသနာ ပါခဲ့ၾကတယ္။ ပံုေလးေတြကို ဆြဲရင္းနဲ႔ ပံုဆြဲ၀ါသနာ ပါခဲ့ၾကတယ္။ စစ္တုရင္ ထုိးရင္းနဲ႔ စစ္တုရင္ ၀ါသနာ ပါခဲ့ၾကတယ္။

ဒီ၀ါသနာမ်ားဟာ တကယ္ေတာ့ တလြဲပညာေရးေၾကာင့္ ညွိဳးေျခာက္ေနတဲ့ ကေလးတို႔ရဲ႕ စိတ္သစ္ပင္ ကို ေရေအးေအး အားေဆး ေလာင္းေပးလုိက္သလုိ ပါပဲ။ က်မတုိ႔ရဲ႕ က်က္ေျဖ ပညာေရး ႀကီးေၾကာင့္ ေတြးေခၚမႈ ဉာဏ္ရည္ နိမ့္ပါးစ ျပဳလာတဲ့ က်မတုိ႔ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ေတြကို ျပန္ရွင္သန္ လာေစခဲ့ ပါတယ္။ က်မတုိ႔ဟာ စာေတြ ဖတ္ရင္း၊ ပံုေတြ ဆြဲရင္း၊နဲ႔ ေတြးတတ္လာတယ္၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္း နဲ႔ တီထြင္မႈ စြမ္းရည္ေတြ ထက္ျမတ္လာခဲ့ ပါတယ္။ မွန္တာနဲ႔ မွားတာ၊ တရားတာနဲ႔ မတရားတာ ကို သိျမင္လာခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပညာေရးက က်မတုိ႔ ဦးေႏွာက္ေတြကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ ဖ်က္စီးခဲ့၊ က်မတုိ႔ဟာ ေကာင္း မြန္တဲ့ ၀ါသနာ နဲ႔ က်မတို႔ရဲ႕ ဦးေႏွာက္္ကို မပ်က္စီးေအာင္လုိ႔ ကာကြယ္ေပးနုိင္ခဲ့ပါတယ္။

အခု ဒီဘက္ေခတ္မွာေတာ့ ကေလးတုိ႔ ေဆာ့ကစားစရာ အီလက္ထေရာနစ္ ဂိမ္းေတြ မ်ားစြာေပၚလာ သလုိ၊ ကေလးမ်ားဟာ မူလတန္းအရြယ္ေလာက္မွာ ကတည္းကိုက က်ဴရွင္ရယ္၊ေက်ာင္းရယ္၊ က်ဳရွင္က ေပးတဲ့ အိမ္စာ၊ ေက်ာင္းကေပးတဲ့ အိမ္စာရယ္ ဒါေတြနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ကုန္ၾကရ ပါေတာ့တယ္။ အျပင္စာ ဖတ္ဖို႔၊ ေဆးေရာင္စံုနဲ႔ ပန္းခ်ီေတြ ဆြဲဖို႔ စတဲ့ အရာေလးေတြကို လုပ္ဖုိ႔ အတြက္ ကေလး ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ကိုယ္ပုိင္ အားလပ္ခ်ိန္ရယ္လုိ႔ မရွိေတာ့ ပါဘူး။ ဒီလုိ ကေလးေတြ အတြက္ အားလပ္ခ်ိန္ မရွိျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက္က ကုိယ္တုိင္ ဘာကို ၀ါသနာပါမွန္း၊ ဘာကုိ လုပ္ခ်င္မွန္း မသိေတာ့တဲ့ အျပင္ ဘယ္လုိ အရာကို စိတ္၀င္စားသလဲ ဆုိတာ မသိတဲ့ လူႀကီးမ်ား ျဖစ္လာၾကေတာ့ တာပါပဲ။

စာဖတ္ဖို႔၊ ေတြးေတာ စဥ္းစားဖို႔၊ တီထြင္ ဖန္တီးဖုိ႔၊ ကိုယ္လက္ အားကစားလႈပ္ရွားဖို႔ ၀ါသနာ မပါလာတဲ့ (ကေလးမ်ား ဟာ ) တခ်ိန္မွာ လူႀကီးေတြ ျဖစ္လာၾကတဲ့ အခါ သူတုိ႔ ဟာ ဆရာ၀န္ပဲ ျဖစ္လာျဖစ္လာ၊ အင္ဂ်င္နီယာပဲ ျဖစ္လာ ျဖစ္လာ ၊ ေက်ာင္းဆရာပဲ ျဖစ္လာ ျဖစ္လာ သူ႔ကုိယ္သူ အတြက္ေရာ၊ လူ႔အဖြဲ႔စည္း အတြက္ပါ အႏၲရာယ္ ရွိလာပါၿပီ။

စာမဖတ္တဲ့၊ ေတြးေခၚေ၀ဖန္ မစဥ္းစားတတ္တဲ့၊ စိတ္က်န္းမာေရး၊ ႐ုပ္က်န္းမာေရး မျပည့္စံုတဲ့ ေက်ာင္း ဆရာေတြ လက္ထဲ၊ ဆရာ၀န္ေတြ လက္ထဲ၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြ လက္ထဲမွာ အသက္မ်ားစြာ၊ ဘ၀မ်ားစြာ ကုိ ေပးထားရတာမုိ႔လို႔ ေနာက္ထပ္ ေနာက္ထပ္ မ်ိဳးဆက္မ်ား အတြက္လည္း အႏၲရာယ္ပါပဲ။

ဒီအႏၲရာယ္ႀကီးကုိ က်မတုိ႔ တားဆီးဖုိ႔ လိုပါျပီ။ ကေလးတုိ႔ကုိ ဆရာ၀န္ ျဖစ္ေအာင္လုိ႔ စာေတြ အက်က္ ခုိင္းတာ၊ အမွတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရေအာင္လို႔ ေက်ာင္းစာက်က္၊ က်ဴရွင္စာက်က္၊ ဂုိက္နဲ႔ စာက်က္ စတာေတြ ကို မအားလပ္ ေအာင္ လုပ္ခုိင္း ေနၾကတာေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ကေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ေတြကို ဖ်က္ဆီး ပစ္ ေနတာပါပဲ။

ကေလး တေယာက္ခ်င္းစီဟာ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ လူႀကီးေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါက်က္ဒါေျဖ စာေမးပြဲႀကီး အတြက္ ကေလးတုိ႔ကုိ စာလည္း က်က္ခုိင္းသလုိ၊ ကေလး တုိ႔ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ အတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျဖစ္တဲ့ အျပင္စာ ဖတ္ခုိင္းတာ၊ တူရိယာ ပစၥည္းတခုခုကုိ တီးမႈတ္ နားေထာင္တာ၊ ပံုဆြဲတာ၊ ေရကူးတာ၊ အားကစား ေလ့က်င့္တာ စတဲ့ အလုပ္မ်ား ကိုလည္း ကေလးတုိ႔ ၀ါသနာေလး ပါလာဖုိ႔ အတြက္ အေလ့က်င့္ေလး ရေအာင္လုိ႔ လုပ္ခုိင္းပါဦး လုိ႔ မိဘ မ်ားကို အႀကံျပဳတုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။ ။

The post သားသား မီးမီးႀကီးရင္ ဘာလုပ္မယ္ appeared first on ဧရာ၀တီ.
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၿမီးေကာင္ေပါက္ အရြယ္ေတြနဲ႔ က်န္းမာေရး ျပႆနာ အေထြေထြ

Saturday, November 22, 2014
ဓာတ္ပုံ – tpe.madmag2.com
ဆယ္ေက်ာ္သက္၊ ၿမီးေကာင္ေပါက္၊ လူငယ္ ဆိုတာကို အမ်ိဳးမ်ိဳး အမည္တပ္ ေခၚေဝၚၾကေပမယ့္ လူႀကီး မျဖစ္ေသးမီနဲ႔ ကေလးဘဝ ေက်ာ္လြန္ လာခါစ အရြယ္ဆိုတာေတာ့ ေယဘုယ် သတ္မွတ္ ထားၾကတာပါ။

ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးကေတာ့ ဆယ္ေက်ာ္ သက္၊ ၿမီးေကာင္ေပါက္ (Adolescents) ဆိုတာ ကို ၁၀ ႏွစ္ ကေန ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္ေတြ လို႔သတ္မွတ္ ပါတယ္။ လက္ရွိ ကမၻာေပၚမွာ အဲဒီအရြယ္ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံေလာက္ ရွိၿပီး ကမၻာ့ လူဦးေရရဲ႕ ၅ ပံု ၁ ပံု ရွိေနကာ အေရအတြက္က ပိုပိုတိုးလာေနတာ ေတြ႔ရ ပါတယ္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္၊ ၿမီးေကာင္ေပါက္ လူငယ္ ဘဝဆိုတာက ကေလးသူငယ္ အျဖစ္ကေန လူႀကီးဆိုတဲ့ ဘဝကို သြားေနတဲ့ ခရီးတခုပါပဲ။ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းနဲ႔ ခံစားမႈပိုင္းေတြ အားလံုးလည္း ေျပာင္းလဲ သက္ဝင္စ အရြယ္ေပါ့။

ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြားလာသလို စိတ္ထဲမွာလည္း စူးစမ္းလိုစိတ္ေတြ၊ ေမးခြန္းေတြ စတင္လာၾကတဲ့ အရြယ္ေပါ့။ လြတ္လပ္စြာ ေနလိုတဲ့ စိတ္ေတြလည္း စတင္လာ ၾကၿပီေပါ့။ ဒီအရြယ္မွာ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ အတူ သူတို႔ရဲ႕ ျဖစ္တည္လိုျခင္းေတြ အတြက္ သင္ယူဖို႔ရာ အေထာက္အကူ နည္းမွန္လမ္းမွန္ေတြ လိုအပ္တာေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။

ဆယ္ေက်ာ္သက္၊ ၿမီးေကာင္ေပါက္ ဆိုတာက ကေလး မဟုတ္ေတာ့ေပမယ့္ လူႀကီးလည္း မျဖစ္ေသးဘူး ဆိုတာေတာ့ သတိျပဳရမွာပါ။ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ အျပဳအမူေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲေတြကို မစဥ္းစားမိဘဲ စြန္႔စား လုပ္ေဆာင္တတ္ၾက တာလည္း သဘာဝပါ။ သူတို႔အရြယ္ေတြက က်န္းမာႀကံ့ခိုင္တယ္၊ အသက္ အႏၲရာယ္ နဲ႔ ေဝးပါတယ္လို႔ ကေလး သူငယ္ေတြ၊ အိုမင္းမစြမ္းေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ထင္ျမင္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကမၻာႀကီးမွာ တႏွစ္ကို ၁၀ ႏွစ္နဲ႔ ၁၉ ႏွစ္အၾကားအရြယ္ေတြ ပ်မ္းမွ် ၁ ဒသမ ၇ သန္းေလာက္ ေသ ဆံုး ေနၾကရ ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတာကို ဆန္းစစ္ေတာ့ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ေရာဂါ စတဲ့ ကာကြယ္လို႔ ရတဲ့ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ ပါပဲ။

ဒါကလည္း ဒီအရြယ္ေတြရဲ႕ သဘာဝအရ ဆူညံအံုၾကြတာေတြ၊ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ဖြယ္ စြန္႔စားခန္းေတြကို တပ္မက္ ႐ူးမူးၾကလို႔ ျဖစ္သလို ေလာကႀကီးမွာ အရာရာက ကိုယ္ေတြးထင္ထားသလို၊ အိပ္မက္ေန သလိုပဲ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ ကိုယ္လုပ္သမွ် ဘယ္အရာကမွ ဟန္႔တားလို႔ မရဘူး ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးေတြေၾကာင့္ ပါပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔အရြယ္ေတြမွာ ရွိတတ္၊ ျဖစ္တတ္တဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြ ကိုေတာ့ သိထားသင့္ ၾကတာေပါ့။

အာဟာရ

တကယ္ေတာ့ ၿမီးေကာင္ေပါက္ အရြယ္ေတြမွာ က်ား၊ မ မေရြး ကိုယ္ခႏၶာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက ျမန္ဆန္ လြန္းေနတာ ေၾကာင့္ သာမန္ထက္ပိုၿပီး အာဟာရ ဓာတ္ေတြ ျဖည့္တင္းရမွာပါ။ အာဟာရ လိုသေလာက္ မရရင္၊ အထူးသျဖင့္ မိန္း ကေလးေတြမွာ ပ်ိဳေဖာ္ဝင္ ေနာက္က်တာ၊ ဆီးခံုအ႐ိုးကြင္း ေသးငယ္တာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကာလ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ရာက မိခင္ျဖစ္လာရင္ ေပါင္မျပည့္တဲ့ ကေလး ေမြးဖြားတာနဲ႔ ေသြးအားနည္းတာေတြက မလြဲ မေသြ ႀကံဳႏိုင္ပါတယ္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ကာလ အမ်ိဳးသမီးေလးေတြမွာ ဓမၼတာ လာတာကလည္း စတင္ေနၿပီမို႔ သံဓာတ္လို အာဟာရ ျဖည့္တင္းမႈ ပိုလိုလာပါတယ္။ ဒါေတြကို သိနားလည္ဖို႔ရာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကာလေတြမွာ သဘာဝတရား အေၾကာင္း နဲ႔ အာဟာရ လိုအပ္ခ်က္အေၾကာင္းေတြ ပံ့ပိုးအသိေပးဖို႔၊ ဗဟုသုတ ေျပာဆိုၫႊ န္ျပေပးဖို႔ အေထာက္အကူေတြ လိုအပ္တာ အမွန္ပါပဲ။

ကိုယ္ဝန္ျပႆနာ

ၿမီးေကာင္ေပါက္ေတြရဲ႕ သဘာဝ အတိုင္း စိတ္အလိုလိုက္၊ မိုက္႐ူးရဲဆန္မႈေတြ ကေန အသက္ငယ္ငယ္နဲ႔ မလိုအပ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရတာေၾကာင့္ အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္ေစတဲ့ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်တာ မ်ိဳးက ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးေရာ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲေရာ ႏိုင္ငံ အားလံုးမွာ ႀကံဳေတြ႔ရ မ်ားတဲ့ ျပႆနာ တခုပါပဲ။

ၿမိဳ႕ျပဆန္တဲ့ တိုးတက္မႈေတြ ျမန္ဆန္လာတာ၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာ မိသားစုဖြဲ႔စည္းပံု ယိုယြင္းလာတာ၊ အင္တာနက္ေတြ၊ မီဒီယာေတြ ကေန အရြယ္မတိုင္မီ လိင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အၾကားအျမင္ေတြ ေတြ႔ထိ လာတာ ေတြက ျပႆနာရဲ႕ ရင္းျမစ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

လိင္ပညာေပးမႈကို စနစ္တက် မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာ ကလည္း အေၾကာင္းႀကီး တခုပါပဲ။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးေတြ ကိုယ္ဝန္လြယ္ရၿပီ ဆိုရင္ အရြယ္ရၿပီး အမ်ိဳးသမီး ေတြထက္ ၅ ဆ ေလာက္ ပိုၿပီး ေသႏႈန္းမ်ားတယ္ ဆိုတာ တိက်တဲ့ သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြရဲ႕ အဆိုပါပဲ။

အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ ေရာဂါအေထြေထြ

ၿမီးေကာင္ေပါက္ေတြ လက္တည့္စမ္းတတ္တဲ့ အမူအက်င့္ေတြက မ်ားသလို၊ အဲဒီ အက်ိဳးဆက္ ေဝဒနာေတြ ကလည္း ဆယ္ေက်ာ္သက္မွာ ေတြ႔ရတာပါပဲ။ အမူအက်င့္ဆိုးေတြ ျဖစ္တဲ့ ေဆးလိပ္ေသာက္တာ၊ အစား အေသာက္ကို ျဖစ္သလို စားတာ၊ အရက္ေသစာနဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ သံုးစြဲတာ၊ လိင္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တာ စတဲ့ အျပဳအမူေတြရဲ႕ ရလဒ္ေတြက ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကာလမွာ ေတြ႔ရတတ္တဲ့ ေဝဒနာ အမ်ားစုပါပဲ။

ၿမီးေကာင္ေပါက္ လူငယ္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ အသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ကိစၥမွန္သမွ်က ႐ူးသြပ္စြဲလမ္း ေနတဲ့ အမူအက်င့္ဆိုးေတြ ပါပဲ။ ဒီအမူအက်င့္ဆိုးေတြ စတင္မိ တတ္တာကလည္း အတူတြဲ အေပါင္းအသင္းေတြရဲ႕ ဖိအားေၾကာင့္ အားနာ လိုက္ေလ်ာတာ၊ စမ္းၿပီး သံုးၾကည့္ခ်င္လို႔ တခါတရံ လုပ္ၾကည့္ တာမ်ိဳးေတြ ပါပဲ။

ေတြ႔ရအမ်ားဆံုး အမူအက်င့္ဆိုး ကေတာ့ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့ အက်င့္ပါပဲ။ ပံုမွန္ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျဖစ္ေန သူ အားလံုးနီးပါးက ဒီအေလ့အက်င့္ကို အသက္ ၁၈ ႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ စတင္ခဲ့ၾကတာ ခ်ည္းပါပဲ။ အဲဒီ သူေတြပဲ ေဆးလိပ္ ေသာက္တာကို ဆက္ၿပီး အက်င့္ျဖစ္လာတဲ့ အခါ ေဆးလိပ္နဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ေရာဂါ နဲ႔ပဲ ေသဆံုးၾကတာပါပဲ။

သက္လတ္ပိုင္း၊ သက္ႀကီးပိုင္းေတြမွာ အဆုတ္ကင္ဆာ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ နာတာရွည္ အသက္႐ႉ လမ္းေၾကာင္း ေရာဂါေတြနဲ႔ ၿမီးေကာင္ေပါက္ အရြယ္ကတည္းက ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးတာက အတိအက် ဆက္စပ္ေနတာကို သုေတသနေတြ အရ သိရပါတယ္။

ေဆးသုေတသန ေတြက ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္ က်ရင္ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါေၾကာင့္ လူ ၁၀ သန္းေလာက္ ေသဆံုးႏိုင္ၿပီး အဲဒီအထဲက ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံေတြက ျဖစ္လိမ့္ မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾက ပါတယ္။ ၿမီးေကာင္ေပါက္ အရြယ္ေတြ ေဆးလိပ္မေသာက္ဖို႔ အထိေရာက္ဆံုး တားျမစ္နည္းကို ႀကံဆၾကေတာ့ လည္း ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ေတြကို ေဆးလိပ္မေသာက္ရ၊ ေဆးလိပ္မေရာင္းရ ဆိုတဲ့ ဥပေဒေတြေလာက္နဲ႔ အလုပ္မျဖစ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

စီးကရက္ေၾကာ္ျငာေတြ တားျမစ္တာ၊ ေဆးလိပ္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အခြန္ အခေတြ တိုးျမႇင့္တာ၊ ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္နဲ႔ အားကစားကြင္းေတြမွာ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္တာေတြ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္မွ ထိေရာက္တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။

ၿမီးေကာင္ေပါက္ လူငယ္ေတြမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အမ်ားဆံုး ျပႆနာတခုကေတာ့ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရမႈေတြပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ ေယာက္်ား ေလးေတြေပါ့။ ၿမိဳ႕ျပေတြမွာ ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ ကားအႏၲရာယ္ အႀကံဳရ ဆံုး အရြယ္ေတြပါပဲ။ ဆင္ျခင္တံု တရား မျပည့္ဝေသးမီမွာ နေမာ္နမဲ့၊ ေဆာင့္ႂကြားႂကြား ယာဥ္ေမာင္း တာေတြ၊ လမ္းမေပၚမွာ ထီမထင္လုပ္ တာေတြ ကေန ဒီျပႆနာေတြ ျဖစ္ရတာပါ။

ယာဥ္စည္းကမ္းေတြကို ငယ္ငယ္ကတည္းက သိနားလည္ေအာင္ သင္ၾကားေပးတာမ်ိဳးနဲ ့ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့က်ေရး အစီအစဥ္ေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ေပးႏိုင္မွသာ ေျပလည္မယ့္ ျပႆနာပါပဲ။

ေနာက္ျပႆနာ တခုကေတာ့ HIV/AIDS နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံရာက ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြ ေပါ့။ လိင္ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါေတြက ႏွစ္စဥ္ လူငယ္ ၂၀ မွာ တေယာက္ႏႈန္းေတာ့ ျဖစ္ေနၾကတယ္ ဆိုပါတယ္။ HIV/AIDS ကေတာ့ ကမၻာ တဝန္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနရာမွာ ၿမီးေကာင္ေပါက္ အရြယ္ေတြထဲက တေန႔ကို ၇၀ဝ၀ ေလာက္က ေရာဂါကူးစက္ ခံေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကမၻာတဝန္းမွာ ကေလးေတြနဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ လိင္ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ ခံေနရတာကလည္း အေၾကာင္းတခု ပါပဲ။ မိန္းကေလးေတြ အသက္ ၁၁ ႏွစ္နဲ႔ ၁၆ ႏွစ္ၾကားအရြယ္ေတြက အႏၲရာယ္ အမ်ား ဆံုးလို႔ ဆိုေပမယ့္ ေယာက္်ား ေလးေတြ လည္း အႏၲရာယ္ ရွိတာပါပဲ။ ကေလးသူငယ္နဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္ သက္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး အတြက္ ျပ႒ာန္းထား တာေတြ ရွိေပမယ့္ အႏၲရာယ္ ႀကံဳေနၾကရတာပါပဲ။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ အိုးအိမ္မဲ့ေတြ၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြရဲ႕ လမ္းေဘးေန ဘဝေတြ၊ သဘာဝ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ဒါမွ မဟုတ္၊ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ အဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕မႈေၾကာင့္ အိမ္ေျခရာေျခ မဲ့သြားတဲ့ လူငယ္ေတြဆို ပိုၿပီးဆိုးရြားတဲ့ အေနအထားကို ေတြ႔ရတာပါ ပဲ။

ကမၻာေပၚမွာ လိင္က႑ကို ကုန္သြယ္မႈတခုလို လုပ္ၿပီး လူငယ္ေတြကို ေခါင္းပံုျဖတ္တဲ့ စီးပြားရွာမႈေတြ ကလည္း တရားခံ ပါပဲ။ လူငယ္ က်ား၊ မေတြကို ျပည့္တန္ဆာဘဝ သြတ္သြင္းတာလည္း ၾကားသိေန ရတာပါ။ အစိုးရပိုင္းကေန အဲဒီလို လူငယ္ေတြ အတြက္ ထိေရာက္တဲ့ အကူအညီေပး ကယ္တင္မႈေတြနဲ႔ ပညာသင္ယူေစမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေပး တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ သက္သာရာ ရၾကပါတယ္။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား

ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ေတြမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြ စတင္တာက သဘာဝတခုလို ပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြမွာ စိတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္ေလ့ ရွိၿပီး ဒါကလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ နိမ့္က်သလို ခံစားရတာမ်ိဳး ကေန ျဖစ္တတ္ တာပါ။ စိတ္က်ေရာဂါက ေၾကကြဲစရာ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ မိမိကိုယ္မိမိ အဆံုးစီရင္ မႈကို ျဖစ္ေစတာမို႔ ႏွစ္စဥ္ ကမၻာမွာ လူငယ္ ၉၀ဝ၀ဝ ေလာက္က ေသေၾကာင္းႀကံမႈ လုပ္ၾကတာ ေတြ႔ရ ပါသတဲ့။

တျခား စိတ္ေဝဒနာျဖစ္တဲ့ စိုးရိမ္လြန္မႈ၊ အစားအေသာက္မႈ မမွန္ျခင္း ဆိုတာေတြ ကလည္း ဒီအရြယ္ေတြမွာ ေတြ႔ရ တတ္ပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး ျပႆနာအမ်ားစု ကေတာ့ အမူအက်င့္ ဆိုင္ရာ မူမမွန္တာေတြ ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာေတြပါ။

ကေလးဘဝကေန ဆယ္ေက်ာ္သက္ကို ဝင္ေရာက္ လာခ်ိန္မွာ သူတိုရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ ေတြကို အိမ္မွာေရာ၊ ေက်ာင္းမွာပါ ဂ႐ုတစိုက္ သြန္သင္ေပးႏိုင္မွသာ လူငယ္ဘဝ ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းႏိုင္မွာပါ။ သူတို႔ အရြယ္နဲ႔ သင့္ေလ်ာ္မယ့္ အေျခအေနေတြကို ေက်ာင္းမွာ၊ အိမ္မွာ ကုစားတာမ်ိဳးက အစ ဖန္တီးေပးႏိုင္မွ အဆင္ေျပမွာပါ။ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ဆရာ အၾကား ဆက္ဆံေရး ေကာင္း မြန္မႈက အဓိကက်တဲ့ ေနရာမွာ ပါဝင္ပါတယ္။

ၿခံဳငံုၾကည့္လိုက္ရင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၿမီးေကာင္ ေပါက္ေတြမွာ သင့္တင့္လံုေလာက္တဲ့ အာဟာရ ရရွိဖို႔၊ ေက်ာင္း ပညာေရး ကလည္း အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးတဲ့ စနစ္ကို ဦးတည္ဖို႔က သူတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္မွာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီအတြက္ မိဘအုပ္ထိန္းသူေရာ၊ ေက်ာင္းက ဆရာ ဆရာမေတြေရာက ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နားလည္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ဖို႔က အဓိကပါပဲ။

ဒါမွလည္း ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝကို သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖတ္သန္းၿပီး ရင့္က်က္တဲ့ လူႀကီးဘဝကို ေရာက္ မွာပါ။ အစိုးရဘက္ ကလည္း ဒီလို အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာေအာင္ စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ အသိ တရားနဲ႔ ေစတနာရွိမွသာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ လူ႔ဘဝအတြက္ အကူးအေျပာင္း ကာလ ဆယ္ေက်ာ္ သက္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြ ေျပလည္ၿပီး တိုင္းျပည္ အတြက္ ဆိုတာလည္း ကြ်ဲကူးေရပါ အနာဂတ္ လွမယ္ မဟုတ္ပါလား။ ။

The post ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၿမီးေကာင္ေပါက္ အရြယ္ေတြနဲ႔ က်န္းမာေရး ျပႆနာ အေထြေထြ appeared first on ဧရာ၀တီ.
--------------------------------------
ကိုမ်ဳိး(သုတစြယ္စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
အျပည့္အစုံသို႔ >>

တင္ခဲ့ၿပီးေသာ Posts မ်ား ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

                 

သိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာကို ေအာက္က Search Box ထဲမွာ ျမန္မာ/အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ရိုက္ထည့္၍ ရွာေဖြပါ...